เนื้อหาข้อหาข้อสอบภาษาไทย

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

๑.       ข้อใดเขียนถูกทุกคำ

.    ทุภิกขภัย       นิมิต                   สังวร

.   อภิชาต           ฉันท์ญาติ          เจียระไน

.   จำนง              ชมดชม้อย         นิวรณ์

.   พัสดี               ประณีต              กระทัดรัด

๒.     ข้อใดมีคำทุกคำมีจำนวนพยางค์เท่ากับ “กลไก”

.    ทิวทัศน์              ผลกรรม             พลีชีพ

.   กิจกรรม คุณภาพ                         จักจั่น

.   เกียรติยศ            ฆาตกรรม          จัตุรัส

.   กรมหลวง          จิตแพทย์            ซอมซ่อ

๓.      ข้อใดมีคำที่มีเสียงสระต่างกับข้ออื่น

.    กะทันหัน      ซักไซ้             อะไหล่

.   เยาว์วัย           ไผท                เผ่าพันธุ์

.   มักกะสัน       บรรเทา          ลำไย

.   บรรลัย           ย่อมเยา           สำปะหลัง

๔.      ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยเสียงสระเดี่ยวทุกคำ

.    สิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมลงอย่างมาก

.   อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์เอง

.   โลกจะสวยงามได้ด้วยสองมือของคน

.   จงมาพิทักษ์ธรรมชาติ ลำธาร และป่าไม้

๕.     ข้อความต่อไปนี้มีคำที่ประกอบด้วยสระประสมกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)

                                        “จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น               อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู

ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู                                    คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ

แม้นจะเรียนวิชาทางค้าขาย                             อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย

จะซื้อง่ายขายดีมีกำไร                                       ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา”

.      คำ                                                                         .     คำ

.     คำ                                                                         .     คำ

 

 

 

๖.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันมากที่สุด

.    เรือชัยไวว่องวิ่ง                    รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม

.   เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน             โจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟอง

.   หวีเกล้าเจ้าสระสาง             เส้นเกศสลวยรวยกลิ่นหอม

.   ชะแวงแฝงฝั่งแนบ             ชะวาดแอบแปบปนปลอม

 

 

๗.     ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดมากที่สุด

.    อันบ่วงกรรมทำไว้ในปางหลัง                  เป็นพืชยังปางนี้ให้มีผล

.   หว่านพืชดีผลดีมีแก่ตน                               หว่านพืชชั่วกลั้วผลที่คับแค้น

.   อันความจริงข้อนี้มีมาแล้ว                           ไม่คลาดแคล้วเป็นอื่นทุกข์หมื่นแสน

.   จะเปลี่ยนชั่วให้ดีมีมาแทน                         ถึงแม้นแมนแม่นไม่เปลี่ยนได้เอง

๘.     ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด

.    คณะวิทยาศาสตร์                                                    .   คณะมนุษยศาสตร์

.   คณะวิจิตรศิลป์                                                         .   คณะแพทยศาสตร์

๙.              ข้อใดมีจำนวนพยางค์ปิดน้อยที่สุด

.    ลำพูรายพรายพร้อยหิ่งห้อยจับ                             .  สว่างวับแวววามอร่ามเหลือง

.   เสมอเม็ดเพชรรัตน์จำรัสเรือง                               .  ค่อยประเทืองทุกข์ทัศนาชม

๑๐.          ข้อใดมีคำตายมากที่สุด

.    น้ำตาเปรียบเหมือนเพื่อน          จะตักเตือนอนุสรณ์

.   เศร้าสุขทุกข์ม้วยมรณ์                  รื่นเริงใจใช้น้ำตา

.   ระบายความในใจจิต                   จึงเหมือนมิตรเสน่หา

.   คู่ทุกข์คู่ชีวา                                   เห็นใจฉันนิรันดร์เอย

๑๑.          ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบทุกเสียง

.    บ้านใดไร้สุข            ทุกข์ครอบขังตราบสิ้น

.   ชีวินไร้สุข                 ทุกคนคิดหม่นหมอง

.   บ้านใดมีสุข              ทั่วทุกคนใฝ่ปอง

.   พ่อแม่พี่น้อง             มีสุขทุกนาที

 

 

 

 

๑๒.        ข้อใดมีวรรณยุกต์ไม่ครบห้าเสียง

.    เหม่อจ้องมองฟ้าหาดาวส่อง

.   จิตหม่นหมองสองมือล้าพาอดสู

.   สิ่งเคยรักของที่ห่วงมาเป็นศัตรู

.  ชีวิตที่เหลืออยู่ คืออะไรไม่รู้เลย

๑๓.         คำว่า “กัน” ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม

.    พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว                                           .   กันดีกว่าแก้

.   คนบ้านนี้ชอบตีกัน                                                 .   เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป

๑๔.         คำว่า “ที่” ในข้อใดที่ทำหน้าที่ต่างกับข้ออื่น

.    ความปรารถนาของเขาก็คือการไปอยู่ในที่ห่างไกลผู้คน

.   ผมรู้จักชื่อเสียงของเขามานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาจารย์

.   ผมเคยสนทนาแบบผิวเผิน 1 ครั้ง ตอนที่เขาเข้ามาทำงานใหม่ๆ

.  คนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด แต่หมายถึงคนที่ทำผิดพลาดแล้วแก้ไขได้เร็ว

 

๑๕.        ข้อใดมีคำซึ่งเติมลงในช่องว่างได้ถูกต้อง

                        สิ่งสำคัญอยู่ที่การปลูกจิตสำนึก                                คนกลุ่มนี้ให้มีความรับผิดชอบ      สังคม ซึ่งก็

คงจะไม่ยากจนเกินไป                                     ส่วนใหญ่มีความตั้งใจดีอยู่แล้ว                        ขาดคนชี้นำทางที่ถูกที่ควรให้เท่านั้น

.    จาก         กับ          ทั้งนี้                   แม้

.   ของ        ต่อ           เพราะ                เพียงแต่

.   ของ        แก่           เนื่องจาก           หาก

.   แก่           ใน          นอกจากนี้         เว้นแต่

๑๖.         ข้อใดมีคำซึ่งเติมลงในช่องว่างได้ถูกต้อง

     การประกันภัยอุบัติเหตุ______จะเป็นการประกันภัยที่เอื้อประโยชน์_____ประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต______ทุพพลภาพถาวร______อุบัติเหตุแต่ก็ไม่ได้รับความนิยม

.    แม้               กับ          และ        จาก                     .           ถึงแม้      กับ          หรือ        ด้วย

.   แม้               แก่           หรือ        จาก                     .           ถึงแม้      แก่           และ        ด้วย

๑๗.        ข้อใดอ่านแบบคำสมาสทุกคำ

.    อธิกมาส            อธิกวาร         อธิกสุรทิน

.   สุขลักษณะ        สุขภาพ          สุขศาลา

.   มูลฐาน               มูลโค              มูลนิธิ

.   รสชาติ               รสนิยม          รสวรรณคดี

๑๘.        ข้อใดมีคำสมาส

.    คุณค่า                 ราชวัง                ผลไม้                      ปรกติ

.   กาลเวลา            ดาษดื่น              รอมร่อ                   ผลผลิต

.   ภูมิลำเนา           มูลค่า                  พลความ                วิตถาร

.   นามสมญา         ศิลปกรรม          โลกาภิวัตน์           สัปดาห์

๑๙.          ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ

.    สุขาภิบาล              ชิโนรส              มกราคม

.   มัคคุเทศก์              มรรคผล             วิทยาลัย

.   ประชาภิบาล        ทูตานุทูต           มหาศาล

.   กันยายน                ชานุมณฑล       ประชาธิปไตย

๒๐.        คำซ้ำในข้อใดต่างกับข้ออื่น

.    ผู้หญิงกับของสวยๆ งามๆ เป็นของคู่กัน

.   งานนี้เป็นการรวมตัวของพี่ๆ น้องๆ ในวงการหนัง

.   การจัดโต๊ะอาหาร ผู้จัดเลือกเอาเมนูเด่นๆ ดังๆ มาเสนอ

.  หากมีความรู้งูๆ ปลาๆ ก็ไม่สามารถเข้าทำงานที่นี่ได้

 

 

 

๒๑.        คำซ้อนในข้อใดมีความหมายต่างกับข้ออื่น

.    เมื่อเรารู้สึกอ่อนเพลียก็ต้องพัก

.   เขาบากบั่นมาชั่วชีวิตจึงพ้นจากความยากจน

.   คนที่ร่างกายอ้วนพีใช่ว่าจะมีสุขภาพดี

.  ถ้าต้องการชีวิตที่สงบก็ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งหลาย

๒๒.      คำซ้อนในข้อใดมีความหมายนัยตรงและนัยประหวัด

.    ลูกทำตัวเหลวไหลอย่างนี้ทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจตลอด

.   พายุไต้ฝุ่นลูกนี้ทำให้ฝนตกไม่ลืมหูลืมตามาสามวันสามคืนแล้ว

.   ผู้หลักผู้ใหญ่เตือนอะไรก็ควรฟัง ไม่ควรดื้อดึงตามใจตัว

.  เขาเป็นคนน่าเชื่อถือเพราะมีพฤติกรรมคงเส้นคงวา

๒๓.       คำในข้อใดมีความหมายนัยตรงและนัยประหวัดทุกคำ

.    มือขวา        มือแข็ง       มือสะอาด

.   มืออ่อน      มือตำลึง     มือสกปรก

.   มือเบา        มือร้อน      มือใหม่

.   มือผี            มือเก่า         มือจับ

๒๔.       ข้อใดมีความหมายทำนองเดียวกันทุกคำ

.    ตาโต          ตาลุก          ตาพอง

.   ตาแหลม    ตาสว่าง      ตาคม

.   ตาลาย        ตาฝาด        ตาพร่า

.   ตาถั่ว          ตาบอด       ตาหวาน

๒๕.      คำว่า “ขวัญ” ในข้อใดมีความหมายต่างกับข้ออื่น

.    ขวัญอ่อน           รับขวัญ

.   เรียกขวัญ           หมอขวัญ

.   ขวัญข้าว            สู่ขวัญ

.   ของขวัญ            ขวัญใจ

๒๖.        ความหมายของคำว่า “กิน” ในข้อใดมีลักษณะต่างกับข้ออื่น

.    เขานั่งกินที่                                                               .  แมวกินปลา

.   เธอพูดกินใจ                                                            .  เจ้ามือกินเรียบ

๒๗.      ข้อใดไม่ต้องการคำตอบ

.    ใครบ้างที่ไม่อยากทำงานนี้

.   ทำไมมากันตั้งมากมายอย่างนี้นะ

.   ทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหม

.  เขาไม่อยากเรียนวิชานี้จริงนะ

 

 

๒๘.      ข้อใดมีโครงสร้างของประโยคต่างกับข้ออื่น

.    สถานที่นี้เป็นเสมือนศูนย์รวมใจของชาวไทย

.   องค์พระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีขาวตบแต่งด้วยลวดลายวิจิตรทั้งองค์

.   ตำนานอุรังคธาตุกล่าวไว้ว่าพระธาตุพนมถูกสร้างขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่นานนัก

.  พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิด หนึ่งในจำนวนสิบสองแห่งตามความเชื่อของชาวล้านนา

๒๙.        ข้อใดเป็นประโยคความรวม

.    การทำงานกับคนนั้นเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย

.   นักวิจัยต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่เขาจะศึกษา

.   น้องชายของผมนั่งเล่นของเล่นอย่างเพลิดเพลิน

.  ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพสินค้ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

 

 

๓๐.         ประโยคในข้อใดต่างกับข้ออื่น

.    นิทานเรื่องนี้ให้คติว่าผู้ฉลาดไม่ควรดูถูกผู้ที่ด้อยกว่า

.   ผู้ที่จะเรียนปริญญาโทด้านการตลาดควรจะมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน

.   การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆ ในโลก

.  ประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่สุดในมหาวิทยาลัยคือประสบการณ์จากการทำกิจกรรม

๓๑.         ข้อใดไม่เป็นประโยค

.    เราต้องตีราคาคุณค่าของเวลาให้สูงไว้

.   การสูญเสียที่เราไม่สามารถจะโทษผู้อื่นได้นอกจากตัวเราเอง

.   สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์

.  การเสียเวลาก็เท่ากับเสียทรัพย์ เสียหนทางแห่งความก้าวหน้า

๓๒.       ข้อใดใช้คำถูกต้อง

.    ชาตรีเป็นผู้หนึ่งที่เจนจัดในวิชาวิทยาศาสตร์

.   ควรสอดแทรกความรู้รอบตัวให้แก่นักเรียน

.   พาณีจ้างช่างมาแต่งเติมบ้านใหม่ที่ถนนสาทร

.  ได้มีการเก็บนมผงที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี

๓๓.        ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง

.    สมบัติตาแข็งเพราะดื่มกาแฟหลายถ้วย

.   สมชายตาขวางเมื่อเห็นลูกสาวนั่งคุยกับคนรัก

.   สมศรีตาคมจึงเลือกของได้สวยและถูก

.  สมศักดิ์ตาฟางเพราะอายุมาก

๓๔.        ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง

.    รสชาติอาหารที่นี่ถูกคอพวกเรา

.   ชาวบ้านช่วยกันปรับปรุงดินเพื่อสร้างศาลาวัด

.   ในที่สุดทุกคนออมชอมกันได้

.  เขาเป็นคนที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง

 

๓๕.       ประโยคในข้อใดไม่บกพร่องในเรื่องการใช้คำ

.    ตามปกติเดือนนี้เป็นเดือนที่มีอุทกภัยและวาตภัยชุกชุม

.   การประกาศผลการสอบถูกร่นจากเดือนเมษายนเป็นเดือนมีนาคม

.   ลูกสมเสร็จที่เกิดใหม่ในสวนสัตว์เขาเขียวเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้อย่างมาก

.  กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะเกิดพายุพัดกรรโชกในระยะสองสามวันนี้

 

๓๖.         ข้อใดใช้คำไม่ตรงความหมาย

.    การแต่งกายของคนเรานั้นเป็นการแสดงอัตลักษณ์

.   เราควรศึกษากรมธรรม์ให้รอบคอบก่อนทำประกันชีวิต

.   อาจารย์คำรณเป็นวิทยากรวงดนตรีของมหาวิทยาลัย

.  ถ้าพวกเรายังแก่งแย่งอย่างนี้ งานคงไม่สำเร็จ

๓๗.       ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง

.    พระยาเศวตพาหะ ช้างสำคัญสิ้นแล้ว

.   หมายกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร

.   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม์

.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี

๓๘.       ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิด

.    หม่อมเจ้าเกษมโสภาสิ้นชีพิตักษัย

.   สมเด็จพระวันรัตมอบเสื้อผ้า สมุดแก่นักเรียน

.   สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสุนัขที่ชื่อคุณทองแดง

๓๙.         ข้อใดแปลความหมายผิด

.    ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า                                  .  ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา

.   ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ                            .  ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

๔๐.         ข้อใดใช้สำนวนพังเพยได้ถูกต้อง

.    พอลืมตาอ้าปากได้ ทุกคนก็รู้สึกหิวข้าวทันที

.   คนสมัยนี้ชอบกินข้าวแดงแกงร้อนเพราะเป็นอาหารสุขภาพ

.   หลังเลิกเรียนแม่จะเตรียมข้าวใหม่ปลามันไว้ให้ลูกกิน

.  การลงทุนต้องดูจังหวะ เมื่อโอกาสดีน้ำขึ้นให้รีบตักจะได้กำไรงาม

๔๑.         ข้อใดใช้สำนวนผิด

.    วารุณีไม่ชอบทำงานเพราะเธอเป็นคนประเภทถนิมสร้อย

.   ผู้ใหญ่จะสอนเสมอว่าเวรกรรมนั้นจะส่งผลต่อผู้ทำเหมือนกงเกวียนกำเกวียน

.   เขาเอาใจออกห่างโดยไปเข้ากับศัตรูของเรา

.  ความรู้ที่เธอสอนเขานั้นยากเกินที่เขาจะรับได้เหมือนกับสีซอให้ควายฟัง

 

๔๒.       ข้อใดใช้สำนวนพังเพยไม่ถูกต้อง

.    อย่าทำงานอย่างแก้ผ้าเอาหน้ารอด

.   เขาทำตัวเหมือนงูเห่าที่เนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือ

.   พวกหมาเห่าใบตองแห้งพอเจอของจริงก็หนีหมด

.  นักเรียนมีหนังสือดีแต่ไม่ยอมอ่าน ก็เหมือนไก่ได้พลอย

๔๓.        สำนวน “จับตัววางตาย” มีความหมายตรงกับข้อใด

.    จับให้ได้แม้ต้องจับตาย                                          .  หาบุคคลที่สามารถตายแทนได้

.   หยั่งรู้วันเวลาที่จะจากโลกนี้ไป                            .  กำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะ

๔๔.        ข้อใดไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

.    การจัดสัมมนาครั้งนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

.   การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

.   ในอนาคตโทรศัพท์ที่จะพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้ที่ทันสมัยขึ้น

.  การบรรลุความตกลงระหว่างสองชาติในภูมิภาคนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้

๔๕.       ข้อใดใช้ภาษาระดับเดียวกัน

.    ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเป็นหมอความ แต่ไม่รู้ว่าบิดามารดาเห็นด้วยหรือไม่

.   ผู้ที่เคยสร้างสมคุณความดีไว้แล้ว ก็ไม่ยากที่จะหยิบยื่นความดีนั้นให้ผู้อื่น

.   การขาดความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ปรปักษ์ทำงานได้โดยง่าย

.  นิ้วมือของเรายามที่กางออก นิ้วแต่ละนิ้วไม่มีพละกำลังมากนัก ต่อเมื่อกำนิ้วมือทั้งห้าก็จะเป็น

     ศัสตราวุธ

๔๖.         ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น

.    ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

.   ศิลปินแห่งชาติเป็นบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า

.   ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถานย่อมถือว่าได้รับความยกย่องอย่างสูงสุด

.  พฤติกรรมความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม เจ้าที่เจ้าทาง และเครื่องตกแต่งบ้านในเมืองไทยดูจะเป็นพิธีการ

     เพื่อตนเอง

๔๗.       ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น

        .  มนุษย์แต่ละคนอาจมีความเชื่อแตกต่างกันได้ ทั้งในเรื่องที่เป็นหลักสำคัญและในเรื่องที่เป็นราย

          ละเอียด

        .  อย่างไรก็ตาม ความรู้นั้นสามารถพัฒนาได้ทั้งจากการเรียนรู้ในระบบและจากประสบการณ์ตรง

          ซึ่งแน่ละแต่ละคนย่อมมีไม่เหมือนกัน

        .  ค่านิยม หมายถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มว่าสิ่งใดหรือการกระทำอย่าง

          ใดมีคุณค่าหรือความสำคัญ

        .  บุคคลที่มีความรู้มากกับบุคคลที่มีความรู้น้อย เมื่อแสดงทรรศนะในเรื่องเดียวกัน ผู้มีความรู้มาก

          ย่อมแสดงทรรศนะได้ลึกซึ้งกว่า

 

๔๘.       ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด

                        “คำพูด” เสียงที่เปล่งออกมาง่ายๆ อาจมีผลกระทบต่อชีวิตทั้งชีวิต สุขหรือทุกข์สำเร็จหรือล้มเหลว กำหนดได้ด้วยคำพูดที่กลั่นออกจากจิตใจโดยเริ่มต้นด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อคำพูดที่เปล่งออกมาจะเป็นวาทะที่สร้างสรรค์และสร้างเสริม

.    ระดับพิธีการ                                                            .  ระดับทางการ

.   ระดับกึ่งทางการ                                                      .  ระดับไม่เป็นทางการ

๔๙.         ข้อความในข้อใดบกพร่องในด้านการสื่อความคิด

.    ปรีชาจะชวนเพื่อนไปดูภาพยนตร์จึงเขียนข้อความทิ้งไว้ที่โต๊ะเพื่อนว่า “อยากไปดูหนังจัง  ว่างวันไหนนัดมา”

.   ก้องภพไม่ต้องการให้ใครรบกวนจึงเขียนข้อความไว้หน้าห้องพักว่า “ไม่อยู่”

.   สุวิทย์ประทับใจเพื่อนใหม่จึงเขียนข้อความส่งไปว่า “ดีใจมากที่ได้รู้จักกัน”

.   ธราดลต้องการง้อคนรักจึงเขียนจดหมายไปบอกว่า “เหตุการณ์วันนั้นรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไป เราไม่ควรโกรธกันเลย”

๕๐.        ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ

.    การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อร่างกาย

.   ทางโรงเรียนทราบว่านักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง จึงจะจัดรถโดยสารบริการในบางเส้นทาง

.   คะแนนเสียงของผู้ชนะการเลือกตั้งมิใช่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาได้รับความนิยมจากประชาชนเสมอไป

.  รัฐบาลกำลังแก้ไขสถานการณ์สามจังหวัดภาคใต้อย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

๕๑.        วิธีการเขียนสรุปความในข้อใดต่างกับข้ออื่น

.    คนไทยนั้นมีส่วนดีอย่างนี้เสมอ ทุกครั้งที่ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะลำบาก ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ชาติของเราอยู่รอดปลอดภัย

.   ทุกคนควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี การมีอายุยืนนั้นทำได้ไม่ยากสำคัญอยู่ที่ว่าคุณเริ่มทำแล้วหรือยัง

.   การทำงานไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามล้วนมีคุณค่า แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าการทำงานนั้นจะต้องได้สัดส่วนกับเวลาและความสามารถของบุคคล

.  กุญแจสำคัญของการป้องกันความเครียดก็คือ ต้องรู้จักว่าคุณคือใคร มีชีวิตและมีที่มาอย่างไร และ

     ไม่คาดหวังสิ่งใดจากผู้อื่นมากนัก ไม่มีใครให้ทุกสิ่งแก่คุณได้

๕๒.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

.    การเรียนรู้กลวิธีโน้มน้าวใจบางครั้งทำให้รู้ไม่เท่าทันเขา

.   การโน้มน้าวใจจะเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่แล้วแต่เจตนา

.   การได้เรียนรู้กลวิธีของการโน้มน้าวใจจะทำให้เกิดคุณธรรม

.  การโน้มน้าวใจเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางครั้งต้องใช้วิธีขู่เข็ญ

๕๓.       ข้อใดเป็นการโน้มน้าวใจ

.    สื่อมวลชนต้องเร่งเร้าให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

.   ประชาชนต้องดำรงชีวิตอย่างประหยัด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร

.   ข้าราชการจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐ

.  หากทุกฝ่ายร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ ประเทศของเราก็คงพ้นวิกฤตการณ์

๕๔.       ข้อใดเป็นสารของข้อความนี้

                    ในชีวิตประจำวันใครอยากจะเปรียบกับใครก็เปรียบได้ แต่มนุษย์นั้นควรพอใจในการกระทำดีที่สุดของตนกับสภาพแวดล้อมที่ดีรอบตน เท่านี้ก็มีความสุขพอเพียงแล้ว ไม่ต้องเกรงปมด้อยใดๆ

.    ความสุขอยู่ที่การกระทำ

.   การทำงานไม่ควรมีการเปรียบเทียบกัน

.   ความสุขเกิดจากความพอใจของมนุษย์

.  การเปรียบเทียบทำให้เกิดปมด้อย

๕๕.       ข้อความข้างต้นผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร

.    เตือนใจ                                                                     .  เสนอแนะ

.   ให้ข้อคิด                                                                   .  ให้กำลังใจ

๕๖.         ข้อใดให้เหตุผลน่าเชื่อถือที่สุด

.    การออกกำลังกายทำให้ชีวิตมีสุข

.   การดื่มนมทำให้ร่างกายแข็งแรง

.   การลดน้ำหนักทำให้ปราศจากโรคภัย

.  การพักผ่อนนอนหลับทำให้สุขภาพจิตดี

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๕๗ - ๕๘

                    ดอกไม้ไทยเป็นดอกไม้ที่สวยงาม คงทน และมีกลิ่นหอมละมุนรื่นจมูก ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเหตุนี้ช่างสตรีไทยจึงได้ใช้ดอกไม้สดมาประดิดประดอยเป็นงานดอกไม้รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาลัยดอกไม้สด จัดแจกัน จัดพาน เป็นต้น

๕๗.       ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

.    ดอกไม้สามารถนำมาจัดได้หลายรูปแบบ

.   ดอกไม้ไทยสวย ทน และหอม เหมาะสำหรับช่างสตรีไทย

.   ความงาม อยู่ได้นาน กลิ่นหอมคือคุณสมบัติของดอกไม้ไทย

.   ดอกไม้ไทยมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการนำมาจัดให้เป็นรูปสวยงาม

 

 

๕๘.       ข้อใดคือความหมายของ “ประดิดประดอย”

.    ประดิษฐ์อย่างช้าๆ

.   สร้างขึ้นใหม่ให้สวยงาม

.   ทำงานฝีมืออย่างละเอียดลออ

.  ทำงานอย่างตั้งใจ ช้า แต่งาม

 

 

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๕๙ - ๖๐

            พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกันหนักหนาเรื่องมารยาทในการกิน อันมีเหตุผลด้านอนามัยเป็นพื้นฐาน ของอะไรที่กินร่วมกับคนอื่นต้องใช้ช้อนกลาง ไม่ใช่มีมารยาท เพราะนึกถึงตัวคนเดียว แต่เกิดจากนึกถึงผู้อื่นเป็นส่วนรวม โฆษณาขายนมทำเป็นภาพเด็กใช้มือปามเข้าไปในกระป๋องนม แล้วยกมือขึ้นมาดูด แสดงว่านมอร่อย  เด็กในโฆษณายังทำได้ ผู้ได้รับการแพร่ภาพเป็นคนดัง น่าเอาอย่าง

๕๙.        กลวิธีในการเขียนในข้อใดไม่ปรากฏตามข้อความข้างต้น

.    ใช้เหตุผล                                                                  .  ใช้การอธิบาย

.   ใช้ตัวอย่าง                                                                .  ใช้การอนุมาน

๖๐.          สารของข้อความนี้คือข้อใด

.    อิทธิพลของโฆษณา                                               .  อิทธิพลของสื่อมวลชน

.   ลักษณะวัฒนธรรมไทย                                          .  มารยาทในการรับประทานอาหาร

๖๑.          เหตุในข้อความต่อไปนี้น่าจะทำให้เกิดปัญหาใดมากที่สุด

                    งานก่อสร้างของประเทศไทยก้าวหน้าเร็วเกินควร ในขณะที่พัฒนาการทางด้านกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยยังก้าวไปช้ามาก อีกทั้งคนงานก่อสร้างก็มิได้มีประสบการณ์ เพราะส่วนมากมักเป็นชาวนาชาวไร่ที่หันมาทำงานก่อสร้างในฤดูว่างจากงานเกษตรกรรม

.    การใช้แรงงานไร้ฝีมือ                                            .  การอพยพแรงงานจากชนบท

.   อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง                                        .  การจ้างแรงงานที่ไม่ยุติธรรม

๖๒.        เหตุพื้นฐานของปัญหาในความต่อไปนี้คือข้อใด

                สมัยที่เริ่มนำกล้องถ่ายรูปเข้ามาในเมืองไทย เมื่อรู้ว่ามันทำอะไรได้คนไทยทั่วไปก็เหมือนฝรั่งคือไม่ยอมรับ เพราะคิดวิตกไปต่างๆ นานา โดยเกรงว่านั่นจะเป็นการแยกถ่ายรูปถ่ายร่างตัวเอง เหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวจริง

.    ความเชื่อดั้งเดิม                                                       .  การต่อต้านเทคโนโลยี

.   ความวิตกกังวลและเกรงกลัว                                .  ความเชื่อตามชาติตะวันตก

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๖๓ - ๖๔

                การสะกดคำได้ถูกต้องเป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้ว ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วไม่ควรเขียนสะกดคำผิด เพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจคำใดก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได้ คนที่เขียนผิดน่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อย หรือคนที่มักง่ายเท่านั้น

๖๓.         ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

.    ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ

.   สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

.   เมื่อเล็กใฝ่ศึกษา เมื่อหน้าเติบใหญ่จะมีผล

.  คนไทย คำไทย เขียนให้ได้ ใช้ให้ถูก

 

 

๖๔.         ข้อใดไม่ใช่ ทรรศนะของผู้เขียน

.    คนที่เรียนมาน้อย เขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูก

.   คนที่เขียนภาษาไทยถูกต้อง เป็นผู้มีการศึกษาสูง

.   คนที่ใส่ใจมักเขียนภาษาไทยถูกต้องเสมอ

.   คนมักง่ายทำอะไรก็มักทำผิดอยู่เสมอ

๖๕.         ปัญหาที่คงอยู่ถาวรมาเป็นเวลานานปัญหาหนึ่งของสังคม นอกจากปัญหาจราจร การตัดไม้ทำลายป่า ยาเสพติด พืชผลทางเกษตรตกต่ำแล้ว ก็คือปัญหาการใช้ภาษาไทย ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้จะมีความหนักเบาพอๆ กัน และดูทีท่าว่าจะแก้ยากพอกันด้วย

ข้อใดไม่ใช่ทรรศนะของผู้เขียน

.    ปัญหาเรื่องภาษาไทยเกิดขึ้นมานาน และแก้ไขได้ยาก

.   ปัญหาเรื่องภาษาไทยเกิดขึ้นมานาน และจะคงอยู่ตลอดไป

.   ปัญหาการใช้ภาษาไทยมีความสำคัญเช่นเดียวกับปัญหาสังคมอื่นๆ

.  การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยยากเหมือนการแก้ปัญหาสังคม

๖๖.            “หวังได้ทรัพย์จากการพนัน คือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด”

คติพจน์นี้ให้แนวคิดอย่างไร

.    การพนันเป็นสิ่งไม่ดี                                              .  ไม่มีผู้ใดร่ำรวยจากการพนัน

.   การพนันเป็นสิ่งที่คาดหวังยังไม่ได้                     .  ควรเลิกเล่นการพนัน หันมาทำงานเลี้ยงชีพ

๖๗.         ข้อใดมีโครงสร้างการใช้ภาษาแสดงเหตุผลแบบเหตุไปสู่ผล

.    ต้นร้ายปลายดี                                                          .  ยิ้มด้วยปาก ถากด้วยตา

.   รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา  .  เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

 

๖๘.         ข้อใดไม่ใช่แสดงเหตุผล

.    หมูไปไก่มา                                                               .  วัวหายล้อมคอก

.   หนามยอกเอาหนามบ่ง                                          .  มือถือสากปากถือศีล

๖๙.          การพูดในข้อใดถูกต้องตามหลักการพูดในที่ประชุม

.    “ท่านประธานที่เคารพ และท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ผมขอประณามท่านสมาชิกที่กำลังพูดอยู่ว่าไม่มีมารยาท”

.   “คุณจะมาว่าผมอย่างนั้นไม่ได้ ผมขอให้คุณถอนคำพูด”

.   “ผมไม่ถอน ผมพูดกับท่านประธาน ผมไม่ได้พูดกับคุณ”

.  “ท่านประธานที่เคารพ ผมขอให้ท่านประธานใช้สิทธิ์สั่งให้ผู้ประท้วงหยุดก้าวร้าวผม”

๗๐.        ข้อใดใช้ภาษาในการประชุมได้เหมาะสมที่สุด

.    ผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยินยอมให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกการตลาด

.   ผมอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยินยอมให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกการตลาด

.   ผมประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยินยอมให้ราคาน้ำมันลอยตัว

.  ผมต้องการจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยินยอมให้ราคาน้ำมันลอยตัว

 

๗๑.        ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเหมาะจะเป็นประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของการพูด

.    ขอขอบใจและแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกคนที่ได้มาวันนี้

.    การทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและทำความดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย

.    ที่ว่าทำดีนี้เป็นสิ่งที่ยากก็เพราะว่าการทำดีนี้ต้องมีแผน ต้องคิดมาก

.     ขอทุกคนจงรับความสุขและความดีโดยพลังของการกุศลที่ได้ทำ ขอจงประสบความสำเร็จทุกประการ

.    ข้อ            และข้อ                                                .   ข้อ      และข้อ  

.   ข้อ            และข้อ                                                .    ข้อ      และข้อ  

๗๒.      แม้คนเราต้องทำมาหากิน แต่เศรษฐกิจก็มิใช่ทั้งหมดของชีวิตเรา มีกิจกรรมอีกมากมายที่ต้องทำหรือเกี่ยวข้อง เช่น อ่านหนังสือ ไปเที่ยว ช่วยงานส่วนรวม กิจกรรมทางสังคมเหล่านี้อาจไม่ช่วยให้เรามีเงินมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตเราขาดไม่ได้

ผู้เขียนแสดงทรรศนะเรื่องใด

.    กิจกรรมสร้างสรรค์                                                 .  กิจกรรมของชีวิต

.   กิจกรรมพัฒนาสังคม                                              .  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๗๓ - ๗๔

                ถ้าชาติของเราจะดำริการทำสิ่งใดลงไปไม่ได้นอกจากต้องอาศัยความคิดเดินตามรอยตีนของชาติอื่น ความเป็นไทยหรือความเป็นอิสรภาพส่วนตัวบุคคลจะมีประโยชน์อันใด? ข้อแก้ตัวของพวกชอบเอาอย่างที่มักกล่าวนั้นมีอยู่ว่า ฝรั่งเป็นอาจารย์ของเราในทางความเจริญและความรุ่งเรืองต่างๆ แต่คุณความดีที่ความรุ่งเรืองต่างๆ นี้ได้กระทำให้แก่เขาทั้งหลายนั้นก็ไม่สามารถที่จะปัดป้องให้บรรดามหาประเทศหลีกพ้นจากความพินาศฉิบหาย ซึ่งเกิดจากสงครามอันแพร่หลายใหญ่โตที่สุดในโลกนี้ได้เคยเห็น

๗๓.       ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

.    แก้ตัว                                                                         .   อธิบาย

.   โต้แย้ง                                                                       .   คัดค้าน

๗๔.       ผู้เขียนใช้วิธีการใดสนับสนุนทรรศนะของตน

.    ให้เหตุผล                                                                 .   สมมุติเรื่อง

.   ยกตัวอย่าง                                                                .   ชี้ข้อบกพร่อง

๗๕.       ข้อใดไม่ควรปรากฏในการโต้แย้ง

.    เหตุผลที่คุณนำมาสนับสนุนนั้น มีบางข้อที่ควรนำมาทบทวนใหม่

.   ผมมีข้อเสนอใหม่ที่แตกต่างกับของคุณ ต้องการให้คุณได้นำไปพิจารณาดูก่อน

.   ข้อเสนอของคุณนั้นพอยอมรับได้ แต่ผมมีข้อเสนออีกแนวทางหนึ่งให้คุณพิจารณา

.  ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของคุณ ถ้าคุณจะทบทวนใหม่อีกครั้งก็จะเป็นการดี

๗๖.          “อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้”

บทเพลงท่อนที่คัดมานี้มีลักษณะเด่นตรงกับข้อใด

.    เล่นเสียงสัมผัสแพรวพราว

.   ให้ความหมายและแสดงสัจธรรม

.   สะท้อนค่านิยมด้านวัฒนธรรมทางภาษา

.   โยงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๗๗ - ๗๘

“เพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า                เย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่

เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัย              เมื่อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวัน”

๗๗.       คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีลีลาการแต่งประเภทใด

.    เสาวรจนีย์                                                                 .  นารีปราโมทย์

.   พิโรธวาทัง                                                               .  สัลลาปังคพิสัย

 

 

๗๘.       คำประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้วิธีใดในการสร้างภาพพจน์

.    อุปมา  อุปลักษณ์                                                      .  อุปลักษณ์  บุคคลวัต

.   บุคคลวัต  นามนัย                                                    .  นามนัย  อุปมา

๗๙.        คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นตรงกับข้อใด

              “อร่ามรุ่งบรรเทืองอัมพรเพริศ            อัมพรพรายธงชายเฉิดเฉลิมงอน

เฉลิมงามสงครามสยอนไม่ต่อติด                    ไม่ต่อต้านทานฤทธิ์เข้ารุกราน

เข้ารุกรับยับแตกฉานพังประลาต                      พ่ายประลัยลงดื่นดาษพสุธาธาร”

.    กลบท                                                                        .  สัมผัสสระ

.   สัมผัสพยัญชนะ                                                      .  สัมผัสใน

๘๐.        ข้อใดใช้ภาพพจน์ประเภท “นามนัย”

.    น้องฝันว่าได้เอื้อมถึงอากาศ              ประหลาดเด็ดสุริยาลงมาล่าง

.   หม่อมไม่มีฉันนี้ก็จะงด                       ยังไม่หมดดอกเจ้าเฝ้าเสียดาย

.   นุ่งตาเล็ดงาห่มผ้าผวย                         ไม่ชุ่มชวยด้วยระคายเป็นม่ายผัว

.   เอ็งไปป่าพาไปแต่วันทอง                  ที่นั่งรองนั้นได้มาแต่ไหน

๘๑.        ความในข้อใดไม่ได้แสดงลักษณะทางวัฒนธรรมไทย

.    เมื่อชั่วพ่อกู  กูบำเรอแก่พ่อกู  กูบำเรอแก่แม่กู

.   นางมีตาเหมือนนิโลบลซึ่งบานเต็มที่ มีแขนเหมือนก้านบัว

.   เห็นขนเม่นพี่ยังหมายเสียดายนาง  เจ้าเคยสางสอยเส้นกระเด็นราย

.  ปู่ของฉัน  ย่าของฉัน  พ่อของฉัน  และแม่ของฉัน  เกิดและตายบนที่นาทั้งนั้น

 

 

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๘๒ - ๘๓

.       เหมือนอุบะนวลละออง                        เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม

.       หอมอยู่ไม่รู้วาย                                       คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู

.       นึกถวิลกลิ่นบุหงา-                                รำไปเจ้าเศร้าถึงนาง

.       นึกน้องกรองมาลัย                                 วางให้พี่ข้างที่นอน

๘๒.      ความในข้อใดแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาติ

.                                     .                                        .                                         . 

๘๓.       ความในข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งของตัวละคร

.                                     .                                        .                                         . 

 

๘๔.       ข้อใดกล่าวถึงประเพณีที่ต่างกับข้ออื่น

.    ครั้นแล้วลงมาศาลาใหญ่                        พระสงฆ์ลงไปอยู่พร้อมหน้า

        พลายแก้วอุ้มไตรไปวันทา                     ขรัวบุญให้บรรพชาเป็นเณรพลัน

.   ข้าจะให้ลูกข้าสิบห้าชั่ง                          ขันหมากมั่งน้อยมากไม่จู้จี้

        ผ้าไหว้สำรับหนึ่งก็พอดี                         หอมีห้าห้องฝากระดาน

.   จึงจอดเรือเข้าหน้าสะพานใหญ่           ตาผลวิ่งไปเอาไม้กั้น

        เสียเงินทองให้ขึ้นไปพลัน                    ขนขันหมากขึ้นบนบันได

.   จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง        มโหรีแซ่ซ้องประสานซอ

        ขับกล่อมซ้อมเสียงสำเนียงนวล            โหยหวนโอดลั่นสนั่นหอ

๘๕.       คำประพันธ์ในข้อใดแสดงนาฏการชัดเจนที่สุด

.    เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำ           เด็ดใบบอนช้อนน้ำที่ไร่ฝ้าย

.   เงยหน้าขึ้นเถิดเจ้าพิมเพื่อน              แก้มเปื้อนมาจะเช็ดน้ำตาให้

.   สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย                      งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์

.   ดอกไม้ร้องป้องปีบสนั่นป่า               ในแหล่งหล้าใครไม่มีเสมอเหมือน

๘๖.         ข้อใดมีการละเล่นมากที่สุด

.    โมงครุ่ม                 ปรบไก่                   ศาลาราย

.   โขนอุโมงค์           กำแพงแก้ว           ไต่ลวด

.   รำแพน                  ตล่อแก้ว                หกคะเมน

.   ลอดบ่วง                การเปรียญ            โอ้เอ้วิหารราย

๘๗.       สิ่งที่กวีกล่าวถึงในข้อใดต่างกับข้ออื่น

.    นาคาหน้าดังเป็น                 ดูเขม้นเห็นขบขัน

.   มังกรถอนพายพัน               ทันแข่งหน้าวาสุกรี

.   เลียงผาง่าเท้าโผน                เพียงโจนไปในวารี

.   หางไก่ว่ายแหวกว่าย           หางไก่คล้ายไม่มีหงอน

 

 

๘๘.       หลับเถิดนะคนดีตรงนี้หนอ                                   ใจแม่พ่อเพื่อนวางไว้ต่างหมอน

คุณความดีมีมาเป็นอาภรณ์                             นอนเถิดนอนนิ่งสนิทนิจนิรันดร์

ข้อใดไม่ปรากฏในบทกลอนนี้

.    ความดี                                                                       .  ความรัก

.   ความตาย                                                                   .  ความห่วงใย

 

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๘๙ - ๙๐

“สตรีใดในพิภพจบแดน                                  ไม่มีใครได้แค้นเหมือนนอกข้า

ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา                                   จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์”

๘๙.        ตัวละครในคำประพันธ์นี้มีอารมณ์ความรู้สึกตรงกับข้อใด

.    โกรธ – เคียดแค้น                                                    .  ช้ำใจ - น้อยใจ

.   น้อยใจ – สงสารตนเอง                                         .  แค้นเคือง – ทุกข์ใจ

๙๐.          คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงความรู้สึกของตัวละครใด

.    มาหยารัศมี                                                                .  สการะวาตี

.   จินตะหรา                                                                 .  บุษบา

๙๑.          คำประพันธ์ต่อไปนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

“คำยอยกย่องเที้ยร                          ทุกประการ

พักตร์จิตผิดกันประมาณ               ยากรู้”

.    หน้าซื่อใจคด                                                           .  ยอยกปอปั้น

.   รู้หน้าไม่รู้ใจ                                                             .  ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

๙๒.        เหตุผลของสมเด็จพระวันรัตวัดป่าแก้วข้อใดที่ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงงดโทษประหารชีวิตแก่เหล่าทหาร

.    ไว้เพื่อผดุงเดชเจ้า                จอมปราณ

.   ก่อเกิดราชรำบาญ                ใหม่แม้

.   พูนเพิ่มพระสมภาร             เพ็ญภพ   พระนา

.   วายบ่หวังตนแก้                   ชอบได้ไป่มี

๙๓.         มงคลสูตรคำฉันท์มีที่มาจากพระสุตตันตปิฏกหมวดใด

.    ทีฆนิกาย                                                                   .  มัชฌิมนิกาย

.   อังคุตตรนิกาย                                                          .  ขุททกนิกาย

๙๔.         ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

“โดยจะพิจารณาว่าความเก่า                รูปความงามข้างเจ้าอยู่เหลือหลาย”

.    คดีความของขุนแผนมีพยานมาก

.   คดีความของขุนแผนได้เปรียบกว่า

.   คดีความของขุนแผนมีหลายคดี

.  คดีความของขุนแผนได้เปรียบเพราะขุนแผนรูปงามกว่า

 

 

๙๕.        ใครเป็นผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้

                    “ภิกฺขเว  ดูกรสงฆ์ผู้ทรงศีลสังวรวินัย

                    ปางเมื่อสมเด็จกรุงสญชัยอัยกาธิราช             ท้าวเธอไถ่พระภาคิไนยนาถแล้วมิช้า”

.    พระอานนท์                                                             .  พระเวสสันดร

.   พระพุทธเจ้า                                                             .  พระสารีบุตร

๙๖.          ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องใด

                        “องค์พระเพชรปาณีท้าวตรีเนตร                เสียพระเวทผูกทวารกรุงพานถนอม

                สุจิตราลาตายไม่วายตรอม                                   ล้วนเจิมจอมธรณีทั้งสี่องค์”

.    สังข์ทอง                                                                                                       .  อุณรุท

.   สุวรรณหงส์                                                             .  ท้าวแสนปม

๙๗.        ในนิทานเวตาล พระวิกรมาทิตย์ตัดสินว่าพราหมณ์คนที่ ๒ ซึ่งเก็บเถ้ากระดูกของนางมธุมาลตีไว้นั้น ควรได้เป็นสามีของนางด้วยเงื่อนไขใด

.    การพิเคราะห์อุปนิสัยของพราหมณ์คนใดว่าสอดคล้องกับนางมากที่สุด

.   การพิจารณาความรับผิดชอบว่าพราหมณ์ผู้ใดสามารถเลี้ยงดูเธอต่อไปได้

.   การเปรียบเทียบบทบาทของพราหมณ์แต่ละคนกับเงื่อนไขทางสังคมในขณะนั้น

.  การวัดความรู้ความสามารถของพราหมณ์ทั้ง ๓ คน ประกอบกับบทบาทในการชุบชีวิตนาง

๙๘.        พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนคือองค์ใด

.    พระนาคปรก                                                           .  พระพุทธไสยาสน์

.   พระพุทธเทวปฏิมากร                                            .  พระโลกนาถศาสดาจารย์

๙๙.          คำว่า “หีนเพศ” ในข้อความต่อไปนี้ “เหตุฉะนี้กระหม่อมฉันผู้ชื่อว่าชาลีจึงเฝ้าอยู่แต่ห่างๆ อย่างหีนเพศพอพักตร์ตน”  มีความหมายตรงกับข้อใด

.    เพศที่ยากไร้                                                              .  เพศที่อ่อนแอ

.   เพศที่เข้มแข็ง                                                           .  เพศที่ต่ำช้า

๑๐๐.      ข้อใดแสดงความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอังกฤษ

.    อันอาภรณ์เครื่องประดับสำหรับทรง                  ทั้งพระองค์แต่ล้วนเพชรเม็ดไม่เบา

.   จึงแย้มเยื้อนเอื้อนโอษฐ์ด้วยโปรดปราน             แล้วประทานหัตถ์ให้จับรับทุกนาย

.   ราชบุตรสุดสวาดิจึ่งนาดกราย                               มาทักทายพูดจาแล้วลาไป

.   โปรดให้นั่งบนเก้าอี้มีน้ำชา                                  อีกทั้งกาแฟใส่ถ้วยลายทอง

 

 

««««««««««««««««

   
คัดสรรมาฝากโดย architectsociety (ขอบคุณ ที่เหนื่อยด้วยกัน) บทความทั้งหมดของคุณ architectsociety
วันที่ 19/11/2549 เวลา 17:17:08
เข้าชมบทความนี้แล้ว 5223 ครั้ง ได้รับการโหวต 28 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5223 คน ตอบ 1 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 27/6/2552 22:35:55
โดย คุณ jazz
IP : 117.47.95.***
 

น่าจะมีเฉลยให้ดูด้วยจะดีมากจ้ะ

โพสต์เมื่อ : 27/6/2552 22:35:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5223 คน ตอบ 1 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด