เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
 1. การค้าระหว่างประเทศ
  1. สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่
 1. ความแตกต่างทางด้านกายภาพ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ความแตกต่างทางด้านความชำนาญในการผลิต
  1. ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
 1. ประเทศผู้นำเข้าได้สินค้าที่ผลิตไม่ได้มาสนองความต้องการในราคาที่ถูกและคุณภาพดี
 2. ประเทศผู้ส่งออกสามารถขยายตลาดสินค้าของตนให้กว้างมากขึ้น และมีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น
  1. ดุลการค้าระหว่างประเทศ
 1. ดุลการค้าระหว่างประเทศ คือ การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าออกกับมูลค้าสินค้าเข้าในระยะเวลา 1 ปี
 2. ดุลการค้าแบ่งได้ออก 3 ลักษณะคือ
 • ดุลการค้าสมดุล คือ มูลค่าสินค้าออกเท่ากับมูลค่าสินค้าเข้า
 • ดุลการค้าขาดดุล คือ มูลค่าสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้าเข้า
 • ดุลการค้าเกินดุล คือ มูลค่าสินค้าออกมากกว่ามูลค่าสินค้าเข้า
  1. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
 1. นโยบายการค้าเสรี มีลักษณะสำคัญคือ ส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศกระทำกันได้อย่างเสรี โดยรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยมาก คือ
 • ใช้หลักการแบ่งงานกันทำ คือ เลือกผลิตเฉพาะสินค้าที่ประเทศมีความชำนาญในการผลิต
 • ไม่มีการเก็บภาษีเพื่อคุ้มกัน แต่เก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ
 • ไม่มีการให้สิทธิพิเศษหรือไม่มีข้อจำกัดทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ
 • ปัจจุบัน ไม่มีประเทศใดใช้นโยบายการค้าเสรี
 1. นโยบายการค้าคุ้มกัน มีลักษณะสำคัญคือ รัฐบาลใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อกีดกันการนำสินค้าเข้าออก ได้แก่
 • กำแพงภาษี คือ เก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูง
 • การควบคุมปริมาณสินค้าเข้าและออก
 • การให้ความอุดหนุนเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศและส่งเสริมสินค้าออก เช่น ยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าออก
 • ประเทศต่าง ๆ ใช้นโยบายการค้าคุ้มกันเพื่อ
 • คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 • ป้องกันการทุ่มตลาด (กำหนดราคาสินค้าต่ำกว่าทุนในช่วงแรก เมื่อสินค้าติดตลาด จะขึ้นราคาสินค้าภายหลัง)
 • แก้ปัญหาดุลการค้าขาดดุล
 • ช่วยเหลือประเทศในยามฉุกเฉิน เช่น ยามสงครามไม่ให้ส่งสินค้าจำเป็น
 1. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  1. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 1. ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อสินค้าเข้า สินค้าออกและดุลการค้า
 1. ถ้ามีการลดค่าเงินของประเทศ
 • ราคาสินค้าออกจะถูกลงในสายตาคนต่างชาติ ทำให้สินค้าออกมีปริมาณเพิ่มขึ้น
 • ราคาสินค้าเข้าจะแพงขึ้นในสายตาคนในประเทศ ทำให้สินค้าเข้ามีปริมาณลดลง
 1. ถ้ามีการเพิ่มค่าเงินของประเทศ
 • ราคาสินค้าออกจะแพงขึ้นในสายตาคนต่างชาติ ทำให้สินค้าออกมีปริมาณลดลง
 • ราคาสินค้าเข้าจะถูกลงในสายตาคนในประเทศ ทำให้สินค้าเข้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น

ผลจากการเปลี่ยนค่าของเงินของประเทศ

ลดค่าเงิน

เพิ่มค่าเงิน

ราคาค่าเงินของประเทศ

  

ราคาสินค้าออก (คิดเป็นเงินต่างประเทศ)

  

ราคาสินค้าเข้า (คิดเป็นเงินในประเทศ)

  

การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

  

ชาวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศ

  

หนี้สินที่ติดต่างประเทศ

  

หนี้สินที่ต่างประเทศค้าง

  

ภาระหนี้สินที่ติดต่างประเทศ

  

ภาระหนี้สินที่ต่างประเทศค้าง

  
 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ : รัฐกำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระดับคงที่เป็นเวลานาน
 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกับเงินสกุลอื่น ๆ : รัฐกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ แต่เปิดโอกาสให้ปรับอัตราแบบค่อยเป็นไปได้บ้างในกรณีที่ขาดดุลการชำระเงินมาก
 3. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรีหรือลอยตัว : รัฐจะปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีโดยไม่เข้าไปแทรกแซง
 4. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนกึ่งลอยตัว : รัฐจะเข้าไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้บ้าง
 5. ระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา : รัฐเข้าแทรกแซงโดยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจากต่างประเทศ
 • ระบบอัตราการแลกเปลี่ยนแบบคงที่และแบบเสรีไม่มีใช้ในปัจจุบัน
 • มีการใช้ระบบอัตราการแลกเปลี่ยนแบบกึ่งลอยตัวและแบบที่ถูกกับเงินตราสกุลอื่นกันมากในปัจจุบัน
 • ระบบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรามีไว้ใช้ในประเทศไม่มากนัก
 1. ประเทศไทย ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
 • ระบบกึ่งลอยตัว : โดยรัฐนำค่าเงินบาทไปเชื่อมโยงกับเงินตราสกุลสำคัญ ๆ หลายสกุล (BASKET OF CURRENCIES)
 • กำหนดเป็นอัตราประจำ
 • ใช้ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเข้าแทรกแซงเพื่อรักษาค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ
 1. งินตราสกุลสำคัญที่ไทยใช้เชื่อมโยงค่าเงินในปัจจุบัน ได้แก่ ดอลล่าร์สหรัฐ ปอนด์สเตอริง มาร์กเยอรมนี เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลล่าร์บรูไน ริงกิตมาเลเซีย เปโซฟิลลิปปินส์ และรูเปียอินโดนีเซีย
 1. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
  1. ดุลการชำระเงินประเทศ
 1. ดุลการชำระเงินเป็นบัญชีแสดงฐานะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปรียบเทียบระหว่างเงินเข้าประเทศ (รายรับ) และเงินออกจากประเทศ (รายจ่าย)
 2. เมื่อเงินเข้าประเทศมีมากกว่าเงินที่ออกนอกประเทศ = ดุลการชำระเงิน

- ทุน ของประเทศจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

 1. ประเทศสามารถพิมพ์ธนบัตรออกใช้มากขึ้น
 2. ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของประเทศมีเสถียรภาพ(ค่าของเงินประเทศ )
 3. เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพในสายตาของต่างประเทศ
 1. เมื่อเงินออกนอกประเทศมากกว่าเงินที่เข้าประเทศ = ดุลการชำระเงิน
 • เศรษฐกิจของประเทศจะไม่ดี คือ มีภาวะเงินฝืด
 • ทุนสำรองระหว่างประเทศจะ ส่งผลให้
 1. ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของประเทศไม่มีเสถียรภาพ (ค่าของเงินประเทศ )
 2. เศรษฐกิจของประเทศดูไม่มีเสถียรภาพในสายตาของต่างประเทศ
  1. ส่วนประกอบของดุลการชำระเงิน
 1. บัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วยบัญชีดุลการค้า บัญชีดุลบริการ และบัญชีดุลบริจาค (ดุลเงินโอน)
 • ดุลการค้า : แสดงมูลค่าสินค้าออกและสินค้าเข้า
 • ดุลบริการ : แสดงมูลค่าบริการระหว่างประเทศ
 • ดุลบริจาค : (ดุลเงินโอน) แสดงการรับและให้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 1. บัญชีทุนเคลื่อนย้าย : รายการลงทุน หรือกู้เงินข้ามชาติ
 2. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ : เป็นยอดสรุปของดุลการชำระเงิน

** ทุนสำรองระหว่างประเทศประกอบด้วย เงินตราต่างประเทศ ทองคำ หลักทรัพย์ที่ธนาคารกลางถือไว้ และสิทธิถอนพิเศษ (SDR)

  1. การแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินขาดดุล
 1. การเพิ่มรายได้
 • ส่งเสริมให้มีสินค้าขาออกมาก ๆ โดยลดภาษีขาออก หาตลาดนอกประเทศ , ปรับปรุงคุณภาพสินค้า , รัฐบาลยกเว้นภาษีวัตถุดิบสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
 • ชักจูงให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวหรือลงทุนมากขึ้น
 1. การลดรายจ่าย
 • ส่งเสริมให้ประชาชนประหยัด
 • ลดการสั่งสินค้าเข้าโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น ตั้งกำแพงภาษี
 1. วิธีการอื่น ๆ
 • ลดค่าเงินประเทศของตน
 • กู้ยืมจากต่างประเทศ
 • ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภายในประเทศ เพื่อไม่ให้เงินกู้ต่างประเทศไหลเข้ามามาก
 1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  1. ประเภทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ประเภท

ลักษณะ

ตัวอย่าง

เขตการค้าเสรี

 1. ประเทศสมาชิกยอมเลิกภาษีศุลกากรและข้อจำกัดการค้าให้แก่กัน
 2. ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกยังคงพบกับภาษีศุลกากรและข้อจำกัดทางการค้า (ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศกำหนดกันเอง)
 • สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)
 • สมาคมการค้าเสรีแห่งละตินอเมริกา (LAFTA)

สหภาพศุลกากร

 1. ประเทศสมาชิกยอมเลิกภาษีศุลกากรและข้อจำกัดทางการค้าแก่กัน
 2. ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกยังต้องพบกับภาษีศุลกากรและข้อจำกัดทางการค้าซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันกำหนดเป็นอัตราเดียวกัน

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)

ตลาดร่วม

เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและปัจจัยการผลิตเข้าออกระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี

ประชาคมยุโรป (EC)

สหภาพเศรษฐกิจ

เหมือนกับตลาดร่วม นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังร่วมกันกำหนดนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

สหภาพยุโรป (EU)

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเศรษฐกิจ

 1. นอกจากเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันแล้วยังใช้เงินอัตราสกุลเดียวกันด้วย

มีสถาบันสูงสุดซึ่งทำหน้าที่สูงกว่าสถาบันระดับประเทศ (รัฐสภากลาง) การรวมกลุ่มแบบนี้จึงเป็น “ การรวมกลุ่มทางการเมืองอย่างสมบูรณ์”

 
  1. ความเป็นมาของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเริ่มมีบทบาทสำคัญมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (ทศวรรษที่ 1980)

โดยที่ช่วงนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดจาก

 1. ประเทศมหาอำนาจมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
 2. ประเทศอังกฤษและประเทศมหาอำนาจในยุคก่อนพยายามรักษาอำนาจตนไว้
 • การรวมกลุ่มระยะนี้กลายมาเป็นสาเหตุสำคัญบางประการหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2
 1. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการจัดตั้ง
 • ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) เพื่อปฏิรูปการค้าของโลกให้เป็นการค้าเสรี
 • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของโลก
 1. ทศวรรษที่ 1950-1960 มีการจัดตั้ง
 • “ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป” (EEC)
 • “สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป” (EFTA)
 • “สมาคมการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกา (LAFTA)
 • “กลุ่มประเทศผู้นำส่งน้ำมันออก” (OPEC)
 • “สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN)
 1. ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา มีการจัดตั้ง
 • “ ประชาคมยุโรป” (EC)
 • “ เขตการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ” (NAFTA)
 • “ เขตการค้าเสรีอาเซียน” (AFTA)
  1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั่วไป
 1. ธนาคารโลก (WORLD BANK)
 • ธนาคารโลกมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาทางด้านการเงิน และวิทยาการโดยผ่านสถาบันในเครือ เช่น IDA, IFC
 • ด้านการเงิน : ธนาคารโลกจะทำให้เงินกู้ระยะยาว ที่มีดอกเบี้ย เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนานำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
 • ด้านวิทยาการ : ธนาคารโลกมีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลูกหนี้ เช่น เสนอให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเสนอแนวนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL MONETARY FUND-IMF)
 • ทำหน้าที่ดูแลด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ โดยดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และดุลการชำระเงินให้ราบรื่น

** IMF จะให้เงินกู้ระยะสั้นแก่ประเทศสมาชิก เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศ

 • วิวัฒนาการการรักษาอัตราแลกเปลี่ยน
 1. ระบบเบรตตันวูดส์ คือ ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และเทียบค่าเงินของประเทศต่าง ๆ กับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว และควบคุม โดยให้อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับภาวการณ์ของประเทศสมาชิก โดยเทียบค่าเงินของประเทศกับเงินสกุลใดก็ได้
 1. องค์การการค้าโลก (GAFF, WTO)

  วัตถุประสงค์ ปฏิรูปการค้าของโลกให้เป็นเสรี

  - สินค้าที่อยู่ภายใต้ WTO ส่วนมากเป็นสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจากประเทศพัฒนาแล้ว ไม่รวมสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทำให้ประเทศที่ ได้เปรียบ

 2. การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNCTAD)
 1. เกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศ กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เพื่อช่วยเหลือด้านการค้า และการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา
 2. นโยบาย
 • เน้นประเทศกำลังพัฒนา
 • ให้แต่ละประเทศจัดการด้านเศรษฐกิจของตนอย่างเสรี
 • ส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 1. มีกลุ่ม 2 กลุ่มใน UNCTAD ที่กำหนดแนวทางของกลุ่มก่อนการประชุม คือ “กลุ่มประเทศ 77” ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาและ “องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา” (OECD) ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้ว
 2. บทบาทและอิทธิพล
 • ผลักดันให้เกิดการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งสินค้าเข้าไปขายยังประเทศพัฒนาแล้วได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า

*** สินค้าที่ระบุใน GSP ส่วนมากจะเป็นสินค้าหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ***

  1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเฉพาะบางภูมิภาค
 1. สหภาพยุโรป (EUROPEAN UNITY : EU)
 • ประเทศสมาชิก 12 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิรก์ อังกฤษ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ กรีซ สเปน และโปรตุเกส
 • สำนักงานใหญ่ กรุงบรัสเซอส์ เบลเยียม
 • จุดประสงค์สำคัญ เป็น ตลาดร่วม และใช้นโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน
 1. สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION : EFTA)
 • ประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และลิกเตนส์ไตน์
 • สำนักงานใหญ่ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
 • จุดประสงค์สำคัญ เขตการค้าเสรี
 • เมื่อปี 2534 EFTA และ EC ได้ลงนามร่วมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแบบใหม่ (EUROPEAN ECONOMIC AREA : EEA) เพื่อให้การเคลื่อนปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มเป็นไปอย่างเสรีทั้งนี้ไม่รวมภาคเกษตรกรรม *
 1. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NORTH AMERICA FREE TRADE AREA : NAFTA)
 • ประเทศสมาชิก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
 • จุดประสงค์สำคัญ ร่วมมือกันด้านภาษีนำเข้า การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ด้านพลังงานและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 1. กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง (CAEI)
 • ประเทศสมาชิก คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัลเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว
 • วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตลาดร่วมในกลุ่มสมาชิก
 1. สมาคมการค้าเสรีแห่งละตินอเมริกา (LAFTA)
 • ประเทศสมาชิก 11 ประเทศ คือ อาร์เจติน่า โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เม็กซิโก้ ปารากวัย เปรู อุรุกวัย เวเนซูเอลา
 • วัตถุประสงค์สำคัญ สนับสนุนการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ และสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่ใช้ร่วมกันในการพัฒนาด้านการเกษตร
 1. สมาคมอาเซียน (ASEAN)
 • ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ สิงค์โปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา
 • สำนักงานใหญ่ เมืองจาการ์ตา อินโดนีเซีย
 • จุดประสงค์สำคัญ เป็น เขตการค้าเสรี และร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม เกษตรคมนาคมขนส่ง) รวมทั้งร่วมมือกันด้านสังคมและการเมือง
 • อาเซียนมีนโยบายกำหนดให้เอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง

การร่วมมือกันทางอุตสาหกรรม ของ ASEAN

 1. ประเทศสมาชิกเลือกผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมที่ตนถนัดและส่งขายให้แก่กัน โดยยกเว้นภาษีขาเข้า
 2. คัดเลือกและส่งเสริมโครงการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งในประเทศสมาชิก
 • โครงการแอมโมเนีย-ยูเรียจัดตั้งที่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย
 • โครงการปุ๋ยฟอสเฟตจัดตั้งที่ ฟิลิปปินส์
 • โครงการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลจัดตั้งที่ สิงค์โปร์
 • โครงการหินเกลือโซดาแอซจัดตั้งที่ ไทย
 • ความมุ่งหมายต่อไป ค่อยๆ คิดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่ค้าขายกันได้เหลือร้อยละ 5 ภายใน 15 ปี ( จนกลายเป็นข้อตกลงการค้า เสรีอาเซียน : AFTA)
 1. เอเปค ( Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC)
 • ประเทศสมาชิก 15 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และฮ่องกง
 • จุดประสงค์สำคัญ ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกัน ส่งเสริมการค้าเสรีและตั้งรับการรวมเป็นตลาดเดียวของประชาคมยุโรป
 1. กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก ( Organization of petroleum Exportiong Countries : OPEC )
 • ประเทศสมาชิก 13 ประเทศ คือ อิหร่าน อิรัก คูเวต ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ ลิเบีย แอลจีเรีย กาบอง ไนจีเรีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย
 • จุดประสงค์สำคัญ สร้างอำนาจต่อรองในเรื่องของราคาและเงื่อนไขการขายน้ำมัน
  1. ผลจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 1. มีการเคลื่อนย้ายทุนเข้าไปในกลุ่มประเทศทีมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อลดการกีดันด้านภาษีจากการประเทศนอกกลุ่มประเทศ
 2. ประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าบางประเภทที่ผลิตเองได้ เพราะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกัน
 3. สินค้าส่งออกถูกกีดกันจากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
 1. ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
  1. สินค้าออกเป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบที่มีราคาต่ำ สินค้าเข้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีราคาสูง ทำให้ขาดดุลการค้าอย่างมาก
  2. สินค้าออกเป็นสินค้าเกษตรที่ขึ้นกับฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิตน้อย และบางครั้งก็ได้ผลผลิตมากจนราคาตก
  3. สินค้าเกษตรถูกกีดกันจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ออกกฎหมาย Farm act ( ให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรของตนให้ราคาต่ำกว่าตลาดโลก)
  4. องค์การระหว่างประเทศมีนโยบายที่เป็นผลดีต่อประเทศอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศยากจน
 1. การลงทุนระหว่างประเทศ
 • ประเทศที่พัฒนาแล้วมักเข้ามาลงทุนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบและค่าแรง

** นอกจากนี้ ปัจจุบันเข้ามาลงทุนข้ามชาติ เพื่อลดปัญหาการกีดกันด้านข้อจำกัดการค้าจากการรวมกลุ่มประเทศ

   
คัดสรรมาฝากโดย Ez Staff
วันที่ 09/03/2547 เวลา 14:14:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 75896 ครั้ง ได้รับการโหวต 175 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 75896 คน ตอบ 45 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 9/2/2552 18:52:02
โดย คุณ โจ้
IP : 125.26.141.***
 

การลงทุนระหว่างประเทศจำแนกได้เปงอะรัน ช่วยตอบติ.............

โพสต์เมื่อ : 9/2/2552 18:52:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 8/2/2552 16:19:17
โดย คุณ 3 star
IP : 125.24.62.***
 

เหนื่อยมั๊กๆ

^^หารายละเอียดเรื่อง CAEI

หาจนพลิกแผ่นดินยังไม่เจอเรยอะ

มีก้อแค่นิดหน่อยเอง

แต่ก้อขอบคุนนะงับ

สำหรับความรู้ดีๆโพสต์เมื่อ : 8/2/2552 16:19:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 18/11/2551 15:02:09
โดย คุณ บ่มา
IP : 119.42.86.***
 

ขอบคุณค้า {{

โพสต์เมื่อ : 18/11/2551 15:02:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 19/9/2551 15:31:19
โดย คุณ 555555555+
IP : 61.7.135.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 19/9/2551 15:31:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 3/8/2551 17:19:25
โดย คุณ rusy
IP : 202.91.19.***
 
จากกระทู้ที่ 30 โดย wangde
อยากได้ข้อมูลดุลการค้าละเอียดๆ หน่อยค่ะ

อยากได้ก็หาเองดิ55555

โพสต์เมื่อ : 3/8/2551 17:19:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 19/9/2550 18:07:17
โดย คุณ wangde
IP : 58.9.131.***
 

อยากได้ข้อมูลดุลการค้าละเอียดๆ หน่อยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 19/9/2550 18:07:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 30/8/2550 19:53:29
โดย คุณ ศุทธินี ดีเสมอ
IP : 125.24.107.***
 

อย่ายอมแพ้สิคะ และก้ออย่าคิดที่จะท้อด้วย สู้ๆ......*-*


โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 19:53:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 26/8/2550 18:21:57
โดย คุณ เรือ ใบ สี ฟ้า
IP : 58.147.120.***
 

มี อีก รึ ป่าว ค่ะ อยาก อ่สน จัง เดว ต้อง เอา ความ รุ ไป สอบ เข้า มหา ลัย

โพสต์เมื่อ : 26/8/2550 18:21:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 24/8/2550 10:43:50
โดย คุณ เน้รนย
IP : 61.19.46.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 10:43:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 24/8/2550 10:43:48
โดย คุณ เน้รนย
IP : 61.19.46.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 10:43:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 13/8/2550 0:01:28
โดย คุณ Google is the best search engine Google
IP : 85.255.113.***
 

Google is the best search engine Google

โพสต์เมื่อ : 13/8/2550 0:01:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 12/8/2550 11:13:03
โดย คุณ ...
IP : 203.118.120.***
 

อยากบอกว่า...
การบ้านเยอะมากค่ะ ไม่รู้จะระบายให้ฬครฟังดี

โพสต์เมื่อ : 12/8/2550 11:13:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 17/7/2550 14:57:58
โดย คุณ 123
IP : 124.157.174.***
 

กลุ่ม g คืออะไร

โพสต์เมื่อ : 17/7/2550 14:57:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 10/7/2550 9:19:53
โดย คุณ owen
IP : 203.158.221.***
 

อยากรู้การตลาดระหว่างประเทศมากๆ

โพสต์เมื่อ : 10/7/2550 9:19:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 14/2/2550 16:59:04
โดย คุณ เตย
IP : 203.209.100.***
 

อยากทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมใหม่คืออะไรค่ะ


โพสต์เมื่อ : 14/2/2550 16:59:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 7/2/2550 15:13:47
โดย คุณ ob
IP : 61.7.138.***
 โพสต์เมื่อ : 7/2/2550 15:13:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 7/2/2550 15:13:35
โดย คุณ ob
IP : 61.7.138.***
 โพสต์เมื่อ : 7/2/2550 15:13:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 5/2/2550 14:16:09
โดย คุณ โนริโกะค่ะ
IP : 125.24.201.***
 

ทามมายมานยากอย่างงี้T - T

โพสต์เมื่อ : 5/2/2550 14:16:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 3/1/2550 19:03:05
โดย คุณ หหด
IP : 58.136.71.***
 

พรุ่งนี้สอบ

โพสต์เมื่อ : 3/1/2550 19:03:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 3/1/2550 19:01:42
โดย คุณ ออ่
IP : 58.136.71.***
 โพสต์เมื่อ : 3/1/2550 19:01:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 3/1/2550 19:00:33
โดย คุณ เค่ะ
IP : 58.136.71.***
 

ดีมากเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 3/1/2550 19:00:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 3/1/2550 17:13:48
โดย คุณ 507
IP : 203.154.49.***
 

ดีมากเลยรายละเอียด

โพสต์เมื่อ : 3/1/2550 17:13:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 28/11/2549 18:53:30
โดย คุณ 4
IP : 124.121.64.***
 โพสต์เมื่อ : 28/11/2549 18:53:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 22/11/2549 20:41:32
โดย คุณ เอก
IP : 222.123.90.***
 

ขอบใจมากครับ

โพสต์เมื่อ : 22/11/2549 20:41:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 2/10/2549 11:37:59
โดย คุณ - -
IP : 58.181.187.***
 

9.อืดอยู่กับบ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ-บ้า บอๆ10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!!!!!!ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเว็บอื่น0 เวป คำอฐิษานคุณจะไม่เป็นจริง1-5 เวป คำอฐิฐานคุณจะเป็นจริงใน 6 เดือน6-10 คำอฐิษานคุณจะเป็นจริงภายใย2อาทิตย์11ขึ้นไป คำอบฺษานคุณจะ

โพสต์เมื่อ : 2/10/2549 11:37:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 2/10/2549 11:37:37
โดย คุณ - -
IP : 58.181.187.***
 

5.เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปชิฟิก-สนุกสนาน ~อูวิคตอเรีย ชีเค็ท-เซ็กชี่


6. แคลิเฟร์อเนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ฟลอริดา -ปาร์ตี้ในความร้อน ~โอไฮโอ-เงียบเย็น7.ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ เย็นกว่านี้-ผิวสีขาวและหัวโบราณ8.มกราคม-โด่งดัง ~กุพาพันธ์-น่ารัก ~มีนายยน-เสียงดัง ~เมษายน

โพสต์เมื่อ : 2/10/2549 11:37:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 2/10/2549 11:37:07
โดย คุณ - -
IP : 58.181.187.***
 

*คำตอบ*1.สีเข็ม-เซ็กชี่~สีอ่อน-น่ารัก2.กินข้าว 2ต่2-โรแมนติก ~ ปาร์ตี้-ขี้เล่น3.ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-เสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~สีเขียวนำทำเล-แข็งแกร่ง4.โต้คลื่น-ว่องไวคล่องแคล่ว ~เสก็ด-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ5.เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปชิฟิก-สนุกสนาน

โพสต์เมื่อ : 2/10/2549 11:37:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 2/10/2549 11:36:27
โดย คุณ - -
IP : 58.181.187.***
 

-=====อฐิษาน======-*เริ่มเลย*************************************************หยุด**

โพสต์เมื่อ : 2/10/2549 11:36:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 2/10/2549 11:36:10
โดย คุณ - -
IP : 58.181.187.***
 

5.ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง เรือรบเก่า อู่แปชิฟิก หรืออูวิคตอเรีย ชีเค็ท คุณจะเลือกอันไหน6.รัฐที่คุณชอบที่สุดระหว่าง รัฐแคลิเฟร์อเนีย ฟอริดา หรือ โอไฮโอ7.ฤดูร้อนคุณจะไปทะเลหรือที่เย็นกว่านี้8.เกิดเดือนอะไร9.คุณจะนั้งอืดอยู่บ้านหรือไปเที่ยวกับเพื่อน10.ชื่อค

โพสต์เมื่อ : 2/10/2549 11:36:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 2/10/2549 11:35:28
โดย คุณ - -
IP : 58.181.187.***
 

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะห้ามโกงเดขาด!!!!!!!!!!1.คุณมีผมสีเข็มหรือสีอ่อน2.ถ้าเกิดมีเดทคุณจะเลือกไป กินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้3.สีโปรดของคุณคือสีอะไรระหว่าง สี ชมพู เหลือง ฟ้าอ่อน หรือสีเขียวนำทะเล4.กิจกรรมที่คุณโปรกปรานที่สุดระหว่าง โต้คล

โพสต์เมื่อ : 2/10/2549 11:35:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 75896 คน ตอบ 45 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด