กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกลไกตลาด

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนและกระจาย

 1. การผลิต
  1. ความหมาย การนำปัจจัยการผลิตมาสร้างสินค้าและบริการ
  2. ประเภทของการผลิต
 1. การแปรรูป เช่น ข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร
 2. การเลื่อนเวลาใช้สอย เช่น นำผลไม้สดมาผลิตเป็นผลไม้กระป๋องเพื่อถนอมไว้บริโภคนอกฤดูกาล
 3. การเปลี่ยนสถานที่ เช่น พ่อค้าขายส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก
 4. การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย , นายหน้าขายสินค้า
 5. การให้บริการ เช่น แพทย์ ทนายความ บริการขนส่ง การประกันภัย
  1. ปัจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นการผลิตสินค้า-บริการ
 1. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ทุนหรือสินค้าทุน คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร

ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุน (สินค้าทุน)

 1. ทุนแท้จริง (สินค้าทุน) คือสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิต จึงต่างจากเงินทุน ซึ่งหมายถึงเงินที่นำไปซื้อสินค้าทุน
 2. สินค้าทุน คือ สิ่งที่นำมาใช้ในการผลิต จึงต่างจากสินค้าบริโภค ซึ่งหมายถึง สินค้าที่นำไปใช้บริโภคโดยตรง
 1. แรงงาน : แรงงานมนุษย์

  *** หลักการสำคัญประการหนึ่งในการทำงาน คือ การแบ่งงานกันทำ ที่ทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้านในการผลิต (SPECIALIZATION)

 2. การประกอบการ : การบริหารปัจจัยการผลิตประเภทอื่น ๆ (ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ , แรงงานและทุน) รวมทั้งรับภาวะความเสี่ยงในธุรกิจ

รายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิต

เจ้าของ “ที่ดิน” มีรายได้ คือ เจ้าของ “แรงงาน” มีรายได้คือ

เจ้าของ “ทุน” มีรายได้คือ ผู้ “ประกอบการ” มีรายได้คือ

  1. ลำดับขั้นการผลิต

ลำดับขั้นการผลิต

ลักษณะการผลิต

ขั้นต้นหรือปฐมภูมิ

การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การทำป่าไม้ การทำเหมืองแร่

แปรรูปหรือทุติยภูมิ

หัตถกรรม อุตสาหกรรม

บริการหรือตติยภูมิ

การขนส่ง การค้าขาย การธนาคาร การบริการต่าง ๆ

 1. การบริโภค
  1. การบริโภค คือ การใช้สินค้า – บริการสนองความต้องการ
  2. สินค้าที่ใช้ในการบริโภคมีทั้งสินค้าคงทน เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา รถยนต์ และสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร น้ำมันเชื้อเพลิง
  3. ปัจจัยที่กำหนดการบริโภค ได้แก่

   - ราคาสินค้า - รายได้ของผู้บริโภค

   - รสนิยมของผู้บริโภค - การโฆษณาและกลวิธีการขาย

  4. กฎของเองเกล “เมื่อประชาชนมีรายได้มากขึ้น จะหันไปบริโภคสินค้าที่ไม่ใช่อาหารในสัดส่วนที่มากขึ้น”
 2. การแลกเปลี่ยน
  1. การแลกเปลี่ยน หมายถึง การนำสินค้าบริการมาแลกเปลี่ยนกันโดยวิธีการต่างๆ
  2. ปัจจัยที่สำคัญที่กอให้เกิดการแลกเปลี่ยน คือ การแบ่งงานกันทำและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization)
  3. วิวัฒนาการแลกเปลี่ยน
 1. การแลกเปลี่ยนโดยตรง ( Barter System)
 • เป็นการแลกสิ่งของกับสิ่งของ
 • มีข้อเสีย คือ
 1. อีกฝ่ายต้องมีสินค้าบริการที่อีกฝ่ายต้องการ การแลกเปลี่ยนจึงจะเกิดขึ้นได้
 2. สินค้าและบริการจำนวนมากไม่สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้
 3. สินค้าไม่เหมาะที่จะเป็นหน่วยวัดมูลค่าสำหรับการแลกเปลี่ยน
 4. สินค้าบางชนิดเก็บได้ไม่นาน
 1. การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ( Exchange System with money)
 • เงิน คือ สิ่งที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทำให้การแลกเปลี่ยนสะดวก และรวดเร็วขึ้น
 • หน้าที่ของเงิน
 1. สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงิน
 2. เครื่องวัดมูลค่า โดยกำหนดเป็น “ราคา”
 3. มาตรฐานชำระหนี้ภายหน้า
 4. รักษามูลค่า
 • ประเภทของเงิน
 1. เงินปฐมภูมิ ( เงินผลิตภัณฑ์) : เงินที่มีมูลค่าในตัวเอง คือ เงินที่ทำหน้าที่เหมือนสินค้าทั่วๆ ไปด้วย เช่น หนังสัตว์ แร่ธาตุต่างๆ
 2. เงินทุติยภูมิ ( เงินที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ) : เงินที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นไม่มีมูลค่าในตัวเอง เช่น ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
 • ปัจจุบัน เงินแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน ( เช็ค ) ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นเงินทุติยภูมิ
 1. การใช้เครดิต เช่น เช็คเดินทาง ตั๋วแลกเงิน
  1. สถาบันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน : คนกลาง ตลาด และธนาคาร
 1. คนกลาง คือ ตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้การซื้อขายสินค้าบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 2. ตลาด คือ สถานที่ที่มีการซื้อขายกัน แบ่งได้ดังนี้

ประเภท

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

  

ตลาดผูกขาด

ตลาดผู้ขายน้อยราย

ตลาดกึ่งแข่งขันที่ผูกขาด

จำนวนผู้ซื้อผู้ขาย

มาก

ผู้ขายรายเดียว

  

ลักษณะสำคัญ

1.สินค้ามีลักษณะและคุณภาพเหมือนกันทุกประการใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์

 1. การเข้าออกตลาดทำได้เสรี
 2. ผู้ซื้อผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับตลาดอย่างสมบูรณ์
 3. เป็นตลาดอุดมคติ ไม่มีในความเป็นจริง

มักเป็นกิจการผูกขาดของรัฐหรือรัฐมอบอำนาจให้

ไม่มีการแข่งขันด้านราคา

 1. สินค้าแตกต่างกันเล็กน้อย ใช้ทดแทนกันได้แต่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น ยี่ห้อ การบรรจุหีบห่อ
 2. มีการโฆษณาสินค้า
 3. ราคาสินค้าแตกต่างกัน

ตัวอย่างสินค้าในประเทศไทย

สินค้าเกษตรขั้นปฐม เช่น ข้าวมันสำปะหลัง ผักสด เนื้อหมู

ประปา

น้ำมัน

สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยาสิฟัน ผงซักฟอก ยาสระผม สุรา

 • การกระจาย ( การแบ่งสรร)

  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

  1. การกระจายสินค้าบริการ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
  2. การกระจายรายได้ ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต
 • อุปสงค์ –อุปทาน
  1. อุปสงค์และอุปทาน
   

  อุปสงค์ ( Demand )

  อุปทาน ( Supply )

  ความหมาย

  ปริมาณความต้องการซื้อผู้ที่ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อ( Purchasing Power )

  ปริมาณความต้องการ

  ปัจจัยที่มีผล

  1. รายได้ของผู้บริโภค
  2. ราคาสินค้า
  3. รสนิยมของผู้บริโภค
  1. ต้นทุนการผลิต
  2. ระดับเทคโนโลยีในการผลิต
  3. ราคาสินค้า

  กฎ

  กฏของอุปสงค์ : ราคามีผลต่ออุปสงค์ ดังนี้

  ราคา อุปสงค์

  ยกเว้น ของโอ้อวดฐานะ เช่น รถยนต์ราคาแพง

  อัญมณีและเครื่องประดับตามสมัยนิยม

  กฎของอุปทาน :ราคามีผลต่ออุปทาน ดังนี้

  ราคา อุปทาน

  ยกเว้น ของหายากที่ไม่สามารถผลิต เพิ่มได้อีก เช่น โบราณวัตถุ, แสตมป์และเงินเหรียญหายาก

  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณตามกฎ

  เป็นแบบ “ผกผัน” หรือ ความสัมพันธ์ในทางลบ ( negative relationship)

  เส้นอุปสงค์จึงลากจากซ้ายลงมาขวา

  เป็นแบบความสัมพันธ์ในทางบวก ( Positive relationship) เส้นอุปทานจึงลากจากซ้ายขึ้นไปทางขวา

  รูปกราฟ

  ราคา 5 4 3 2 1

  อุสงค์ 10 20 30 40 50

  ราคา

   

  เอียงซ้าย

  ปริมาณ

   
   1. ภาวะดุลยภาพ (Equilibrium)
  1. ภาวะดุลยภาพ หมายถึง ภาวะที่ราคามีความเหมาะสม ( ราคาดุลยภาพ) ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อ ( อุปสงค์) เท่ากับปริมาณความต้องการขาย ( อุปทาน ) สินค้าจึงหมดพอดี
  2. กราฟแสดงดุลยภาพ

  ราคา (บาท)

  5

  4

  3

  2

  1

  อุปสงค์

  10

  20

  30

  40

  50

  อุปทาน

  50

  40

  30

  20

  10

   

  • จากกราฟข้างต้น

  ภาวะ

  ราคาสินค้า

  อุปสงค์

  อุปทาน

  สินค้า

  บริเวณในกราฟ

  เหนือดุลยภาพ

  แพงเกินไป

  ส่วนขาด

  ส่วนเกิน

  เหลือ

  A

  ดุลยภาพ

  พอดี

  เท่ากับอุปทาน

  เท่ากับอุปสงค์

  หมดพอดี

  E

  ต่ำกว่าดุลยภาพ

  ถูกเกินไป

  ส่วนเกิน

  ส่วนขาด

  ขาดแคลน

  B

   

  • ถ้าราคาสูงเกินไป ผู้บริโภคจะต้องการซื้อสินค้านั้นน้อย จนเกิดสินค้าหรือ ขณะเดียวกัน
  • ถ้าราคาต่ำเกินไป ผู้ผลิตจะต้องการขายสินค้านั้นน้อย จนเกิดสินค้าขาดแคลน
  • เมื่อระดับราคาเหมาะสม ความต้องการซื้อและความต้องการขายจะเท่ากัน สินค้าจะหมดพอดี

  ภาวะดังกล่าวเรียกว่า “ภาวะดุลยภาพ”

   1. การควบคุมราคาและแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล
  1. การช่วยเหลือผู้บริโภค โดยกำหนดราคาสูงสุด
  2. การช่วยเหลือผู้ผลิต โดยการประกันราคาขั้นต่ำ และการพยุงราคา ( โดยให้เงินอุดหนุนและชดเชยแก่ผู้ผลิตให้ลดการผลิตลง เพื่อให้ราคาสินค้าสูงขึ้น)

  * การพยุงราคามักทำได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณและจำนวนผู้ดำเนินการ

   
คัดสรรมาฝากโดย Ez Staff
วันที่ 09/03/2547 เวลา 14:05:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 38911 ครั้ง ได้รับการโหวต 81 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 88 หน้า ( ชม 38911 คน ตอบ 2622 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 7/12/2551 10:54:19
โดย คุณ ไม่บอกอ่ะ มีปัญหามั้ย
IP : 125.25.206.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 7/12/2551 10:54:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 21/8/2550 10:53:59
โดย คุณ รีรวบ
IP : 202.143.155.***
 

สงัเ

โพสต์เมื่อ : 21/8/2550 10:53:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 10/11/2549 22:43:52
โดย คุณ หล่อ
IP : 124.157.157.***
 

สวยจัง

โพสต์เมื่อ : 10/11/2549 22:43:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/12/2548 12:28:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

รูป

สวย

ดี

นะ

พวก

หล่อน

 โพสต์เมื่อ : 23/12/2548 12:28:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 23:06:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เดกสุรศักดิ์ค่า^O^

โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 23:06:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 21:58:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 21:58:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 21:58:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 21:58:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 21:22:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 21:22:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 20:33:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ความรักอาจไม่สวยสดงดงาม
...แต่อยู่ที่ความพยายามจะเข้าใจมากกว่า
...มีบ้างบางครั้งที่เจ็บจินต์..รินน้ำตา
...บางครั้งก็ยิ้มเริงร่า...จะกี่เวลาก็เป็นสุขใจ
มีบ้างที่คนสองคน...
อาจต้องวิ่งวนอยู่บนทางที่ถูกขีดเอาไว้
บางครั้งก็ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตาย
..สุดท้าย...ทุกอย่างก็จบลงง่าย ๆ ด้วยดี
ถ้าสองคน...มีใจที่เต็มพร้อม
ทะนุถนอมความรักให้กันอย่างเต็มที่
สิ่งร้าย ๆ ที่เรียงรายเข้ามาคงยากเต็มที
ความรักที่จะมี...ก

โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 20:33:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 19:00:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 19:00:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 18:58:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 18:58:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 18:57:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 18:57:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 18:09:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

...

โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 18:09:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 16:35:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

น่าร้ากกก เมื่อเธออยู่ใกล้

โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 16:35:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 14:02:00
โดย คุณ จอมโจรคิดส์
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เก๋าโว๊ย.................โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 14:02:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 9:55:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เอาแล้ว เอาแล้ว เอาแล้ว

 

ปฏิเสธแล้วจ้า  ว่าเค้ามิได้เป็งแฟนกาน

 

 

จิงเหรอเติ้ล   ไม่ได้เป็งจิงหรอ   เราไม่อยากจะเชื่อเลยนะ

 

 

แต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันออกมาจากปากเจ้าตัว

 

 

ไหงเป็งงั้นไป  ผมถามใคร   ใครเค้าก็บอกผมว่าเติ้ลเป็งแฟนกะแอร์

 

 

ผมก็เชื่อเค้าซะด้วยสิครับ (ที่จิงนะเชื่อมาตั้งแต่ ม.4 โน่นเนะ)

 

 

แล้ววันนี้ไหงบอกว่าไม่ซะละครับ

 

 

ผมเสียดายนะครับ

 

 

 โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 9:55:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 9:55:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เอาแล้ว เอาแล้ว เอาแล้ว

 

ปฏิเสธแล้วจ้า  ว่าเค้ามิได้เป็งแฟนกาน

 

 

จิงเหรอเติ้ล   ไม่ได้เป็งจิงหรอ   เราไม่อยากจะเชื่อเลยนะ

 

 

แต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันออกมาจากปากเจ้าตัว

 

 

ไหงเป็งงั้นไป  ผมถามใคร   ใครเค้าก็บอกผมว่าเติ้ลเป็งแฟนกะแอร์

 

 

ผมก็เชื่อเค้าซะด้วยสิครับ (ที่จิงนะเชื่อมาตั้งแต่ ม.4 โน่นเนะ)

 

 

แล้ววันนี้ไหงบอกว่าไม่ซะละครับ

 

 

ผมเสียดายนะครับ

 

 

 โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 9:55:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/12/2548 9:55:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เอาแล้ว เอาแล้ว เอาแล้ว

 

ปฏิเสธแล้วจ้า  ว่าเค้ามิได้เป็งแฟนกาน

 

 

จิงเหรอเติ้ล   ไม่ได้เป็งจิงหรอ   เราไม่อยากจะเชื่อเลยนะ

 

 

แต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันออกมาจากปากเจ้าตัว

 

 

ไหงเป็งงั้นไป  ผมถามใคร   ใครเค้าก็บอกผมว่าเติ้ลเป็งแฟนกะแอร์

 

 

ผมก็เชื่อเค้าซะด้วยสิครับ (ที่จิงนะเชื่อมาตั้งแต่ ม.4 โน่นเนะ)

 

 

แล้ววันนี้ไหงบอกว่าไม่ซะละครับ

 

 

ผมเสียดายนะครับ

 

 

 โพสต์เมื่อ : 22/12/2548 9:55:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 21:42:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 21:42:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 21:37:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 21:37:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 21:36:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 21:36:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 21:35:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 21:35:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 21:24:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 21:24:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 21:04:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 21:04:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 19:18:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

มาโปรสาดๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 19:18:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 19:16:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทีมงานเดิงกันมันม่วน.........

โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 19:16:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 19:15:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 19:15:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 19:14:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทีมงานเดิงกันมันม่วน.........

โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 19:14:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 19:14:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทีมงานเดิงกันมันม่วน

โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 19:14:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/12/2548 19:12:00
โดย คุณ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทีมงานเดิงกันมันม่วน

โพสต์เมื่อ : 21/12/2548 19:12:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 88 หน้า ( ชม 38911 คน ตอบ 2622 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด