ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย


ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี  พนมยงค์
รัฐบุรุษอาวุโส

(๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๓ - ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖)

           นายปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๓ ณ บ้านเรือนแพ 
หน้าวัดพนมยงค์ ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายเสียงและนางลูกจันทน์
พนมยงค์
          ในวัยเยาว์ เรียนที่โรงเรียนวัดรวก อำเภอท่าเรือ และโรงเรียนวัดศาลาปูน อำเภอกรุงเก่า
ศึกษาชั้นมัธยมเตรียมที่วัดเบญจมบพิตร พระนคร แล้วย้ายไปเรียนต่อจนจบชั้นมัธยม ๖ ที่โรงเรียน
ตัวอย่างมณฑลกรุงเก่าและมาศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ พระนคร
          ต่อมา เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมาย สอบไล่วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตได้ จากนั้นได้รับ
การคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมให้ทุนไปศึกษาวิชากฎหมาย ณ ประเทศฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญารัฐเป็นดุษฎีบัณฑิตกฎหมาย และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงในทางเศรษฐกิจ
จากมหาวิทยาลัยปารีส
          นายปรีดี พนมยงค์ เป็นหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๗๕ ถึง ๒๔๙๐ นายปรีดีดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง ได้แก่ 
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการเมือง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้นำขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านการยึดครอง
ของญี่ปุ่น และนายกรัฐมนตรี
          นายปรีดีได้เพียรพยายามที่จะดำเนินการเพื่อเอกราช ประชาธิปไตย และความยุติธรรมในสังคม
แสวงหาความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อสันติภาพและความเข้าใจกันในหมู่มวลมนุษยชาติ
          พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส และให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการ
แผ่นดินเพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป
          นายปรีดีจำต้องลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศนานถึง ๓๖ ปี อันเนื่องจากคณะนายทหารและ
พลเรือนได้ทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๒ ถึง พ.ศ.๒๕๑๓
นายปรีดีพำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นพำนัก ณ ประเทศฝรั่งเศส จนถึงแก่อสัญกรรม
อย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖
          ชีวิตส่วนตัว นายปรีดี พนมยงค์ สมรสกับนางสาวพูนศุข ณ ป้อมเพชร์ (ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์)
มีบุตรธิดารวม ๖ คน
          ด้วยเกียรติประวัติการทำงานของนายปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ในที่
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ขององค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ได้มีมติประกาศให้ศาสตราจารย์ปรีดี
พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส เป็นบุคคลสำคัญของโลก และกำหนดไว้ในปฏิทินการเฉลิมฉลองในช่วง
ค.ศ.๒๐๐๐ - ค.ศ.๒๐๐๑ (พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๔)
          นายปรีดี พนมยงค์ ได้ปฏิบัติงานสำคัญ ๆ ของชาติอันมีคุณูปการเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่
หลวงแก่ประเทศชาติและประชาชนหลายประการดังนี้ :-
          - เป็นผู้นำฝ่ายพลเรือนในคณะราษฎร นำระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ อันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นพระประมุขมาสู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
          - เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนคนแรก และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และนายกรัฐมนตรี
          - จัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗
และเป็นผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑๘ ปี ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในด้าน
วิชาการเมือง การปกครอง การบริการราชการแผ่นดิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
และการฑูต
          - กำหนดนโยบายขยายการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
          - ส่งเสริมการกระจายอำนาจไปสู่ชนบท และให้มีเทศบาลทั่วประเทศ
          - ได้ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม โดยยกเลิกภาษีรัชชูปการ และให้ใช้ประมวลกฎหมาย
รัษฎากร
          - เป็นผู้จัดตั้งธนาคารกลาง อันเป็นที่มาของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน
          - เป็นผู้เอื้ออาทรต่อความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ โดยส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรม
การใช้แรงงานและการประกันสังคม เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
          - คัดค้านการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๒  และเป็นขบวนการเสรีไทยปฏิบัติการด้วยความ
กล้าหาญเสี่ยงต่อชีวิต ต่อต้าน การยึดครองประเทศไทยของต่างชาติ และดำเนินการประกาศสันติภาพ
ของประเทศไทย
          - ได้ดำเนินการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับประเทศต่าง ๆ โดยจัดทำสนธิสัญญาใหม่
ทำให้ประเทศไทยมีเอกราชและอธิปไตย ที่สมบูรณ์ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และการศาล

อ้างอิง
๑. อันเนื่องมาจากที่ ผม ได้ไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐-๓๕-๒๔๓๕๘๖ เมื่อวันเข้าพรรษานี้ (ศ. ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔)
๒. เอกสาร จัดทำโดย ชมรมเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ธ.ม.ก. สัมพันธ์)

   
คัดสรรมาฝากโดย TakAnaE (DS)
วันที่ 09/08/2548 เวลา 20:42:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 2152 ครั้ง ได้รับการโหวต 51 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด