บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

 

                โดย อ.ชัยวิชิต  เจษฎาภัทรกุล (ชัย)

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงห์แดง รุ่นที่ 38

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงห์ดำ รุ่นที่ 23

                                NISIT Academy

 

                บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Public Administration” ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ของทุกสถาบัน เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planning) กฎหมายมหาชน (Public Laws) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Information System) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration)  และจิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)

                คุณสมบัติของผู้สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

                1. ควรมีพื้นฐานความรู้และชอบศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ด้านหน้าที่พลเมือง และกฎหมาย หรือ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ นั่นเอง

                2. สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะข่าวการเมือง ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ข่าวเศรษฐกิจการเมือง และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

                3. ชอบและสนใจวิชาด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (Bureaucracy) เพื่อการพัฒนาประเทศ (Development Administration) โดยเฉพาะองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (Non-Profit Organization) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือด้านการบริหารไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไรได้เช่นกัน

                4. ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สหวิทยาการ เนื่องจากสาขาวิชานี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง การบัญชี การบริหารและการจัดการ กฎหมายปกครอง การพัฒนาสังคม การสื่อสารองค์กร จิตวิทยา และรัฐศาสตร์สาขาอื่นๆ

                5. ควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

                6. ต้องมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบราชการมากอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้อง และเข้าใจดีถึงทฤษฎีการพัฒนาประเทศ ความเสมอภาค และความยุติธรรมทางสังคม

                แหล่งงานสำหรับบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

                1. แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถทำงานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศดีก็สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือ นักการทูตได้ สำหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มีตำแหน่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ

                2. แหล่งงานภาคเอกชน ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และเครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์จึงทำให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการทำงานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความรู้การคำนวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้

                การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

                บัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ เอก ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ได้เกือบทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์  ครุศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก เป็นต้น

                บุคคลที่มีชื่อเสียงและสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

                พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (รป.บ. (ตำรวจ)) กวาง (กมลชนก  เขมะโยธิน) อู๋ (ธนากร โปษยานนท์) พี่กี้ (อริสมันต์  พงษ์เรืองรอง) เม หรือ Mé (จีระนันท์ - - RS) สว. ระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  ดร.รุ่ง แก้วแดง (รมช.ศึกษาธิการ) คุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน (ปลัดกรุงเทพมหานคร) นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกมากมายทั่วประเทศ

                หากน้องคนใดสงสัย มีปัญหาข้อข้องใจ ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่ได้ที่ NISIT Academy โทร. 0 2884 9898 หรือ  www.nisit.org  พี่ยินดีตอบคำถามของน้องทุกคำถามเกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ครับ

 

   
คัดสรรมาฝากโดย aoff (aoff ja) บทความทั้งหมดของคุณ aoff
วันที่ 15/04/2549 เวลา 13:58:38
เข้าชมบทความนี้แล้ว 83271 ครั้ง ได้รับการโหวต 692 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า ( ชม 83271 คน ตอบ 126 คน ) 1 2 3 4 5 >>
ความคิดเห็นที่ 123
วันที่ 17/7/2552 20:47:42
โดย คุณ อารยะ
IP : 110.49.1.***
 

คุณสมบัติของผู้สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์
ข้อ 6. ต้องมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบราชการมากอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้อง และเข้าใจดีถึงทฤษฎีการพัฒนาประเทศ ความเสมอภาค และความยุติธรรมทางสังคม
บุคคลตัวอย่างข้างล่างนี้ถือว่าขาดคุณสมบ

โพสต์เมื่อ : 17/7/2552 20:47:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 122
วันที่ 15/7/2552 13:32:58
โดย คุณ วาสนา รัตนแสง
IP : 113.53.170.***
 

รปศ.มหาสารคามจบปี 2552 เรียนทั้งหมด 4ปี ทั้งสนุกและเหนื่อยแต่ได้ประสบการณ์มากมาย

โพสต์เมื่อ : 15/7/2552 13:32:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 121
วันที่ 3/7/2552 21:37:45
โดย คุณ wanrudee4
IP : 125.24.60.***
 

คือว่า หนูเรียน สาย คณิต อังกฤษ ค่ะ

แต่อยากเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจได้ป่าว ค่ะ

เพราะหนูอยากเรียนมากๆๆค่ะ

หนูจะเรียนได้มั๊ยค่ะ

เพราะไม่ได้เรียนสาย สังคมมาค่ะ

ตอบหน่อยotค่ะ ขอร้องค่ะ Ultra_Jowd_@hotmail.com

ขอบคุณมากๆๆค่ะ


โพสต์เมื่อ : 3/7/2552 21:37:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 120
วันที่ 1/7/2552 18:39:13
โดย คุณ ไอซ์คร้า
IP : 125.26.204.***
 

ตอนนี้ไอซ์เรียนอยู่ม.6 ตอนนี้สนใจอยากเรียนรัฐศาสตร์ แต่ยังสับสน และไม่รุจาไปสอบตรงที่ไหน แล้วเรียนที่ไหนดีหรอกค่ะ เรียนยากหรือป่าว

ช่วยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหน่อยสิค่ะ

บอกกันหน่อยน๊า....chocoice_violet@hotmail.com

ที่ไหนมีสอบคณะนี้หรือจาเป็นสาขารัฐประศาสนศาตร์ก้อได้ช่วยๆๆๆบอกกันหน่อยสิค่ะ {{

โพสต์เมื่อ : 1/7/2552 18:39:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 119
วันที่ 30/6/2552 20:48:31
โดย คุณ เด็กร.ป.ศ.ราชภัฏเพชรบุรีคูนย์หัวหินห้อง5033-11/52
IP : 202.149.25.***
 

เรียนจบรัฐประศาสนศาสตร์ที่คูนย์หัวหิน

สนุกมากเลยน๊า

โพสต์เมื่อ : 30/6/2552 20:48:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 118
วันที่ 30/6/2552 20:42:38
โดย คุณ ทินกร
IP : 202.149.25.***
 

เรียนจบแล้วเปนนายกได้ปะ

โพสต์เมื่อ : 30/6/2552 20:42:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 117
วันที่ 29/6/2552 12:48:51
โดย คุณ หนุ่มเพลบอย
IP : 110.49.34.***
 

เรียน รปศ. จบแล้วเป็นครูได้ปล่าวครับ อยากรู้ คัยรู้ช่วยบอกด้วยครับ ถ้าได้ต้องทำอย่างไงบ้างครับ

โพสต์เมื่อ : 29/6/2552 12:48:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 116
วันที่ 28/6/2552 10:35:18
โดย คุณ Prapapun
IP : 118.172.113.***
 

ดีค่ะพี่ๆๆที่รู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
ตอนนี้หนูอยู่ ปวช.3 สาขาการเลขานุการ จบไปแล้วจะไปต่อรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจได้ป่าว คือหนูอยากเรียนมากๆๆค่ะรู้สึกสนใจเรื่องนี้กว่าเรื่องอื่น แต่ไม่ค่อยเก่งคณิต แล้วเขามีการรับสมัครแบบไหนค่ะ ข้อสอบเป็นยังไง ใครมีวิธีแนะนำช่วยบอกด้วยนะค่ะ หนูอยากเรียนมากๆๆค

โพสต์เมื่อ : 28/6/2552 10:35:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 115
วันที่ 18/6/2552 19:54:59
โดย คุณ อิเเด
IP : 122.154.33.***
 

เรียนดัย

โพสต์เมื่อ : 18/6/2552 19:54:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 114
วันที่ 18/6/2552 12:32:14
โดย คุณ หนุ่มบริหารรัฐกิจ
IP : 202.29.94.***
 

ผมเรียนบริหารรัฐไม่ต้องกลัวครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเพียงเราติตตามข่าวสารการเมืองบ่อยๆและหมั่นทบทวนตำราบ่อยๆก็สามารถสอบผ่านและจบได้ครับ

โพสต์เมื่อ : 18/6/2552 12:32:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 113
วันที่ 14/6/2552 23:01:58
โดย คุณ หนูดี
IP : 202.12.97.***
 

ดูก่อนหน้าที่จะเรียนก็เหมือนว่าเราชอบทางนี้ แต่พอได้มาเรียนแล้วจริงๆ มันรู้สึกว่ายากชะมัดเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/6/2552 23:01:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 112
วันที่ 3/6/2552 13:36:06
โดย คุณ แล้วแต่ครับ
IP : 117.47.76.***
 

ผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไหวป่าวก็ไม่รู้ ตอนแรกผมเรียน นิติศาสตร์ แต่เรียนยากมาก เลยลงเรียนใหม่เลือกลง รัฐประศาสนศาสตร์ มีแต่คนบอกว่าสาขานี้จบมาหางานยาก จริงป่าวอ่ะครับ

โพสต์เมื่อ : 3/6/2552 13:36:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 111
วันที่ 1/6/2552 20:29:11
โดย คุณ คนจน
IP : 117.47.95.***
 

กำลังจะลงเรียนไม่รู้จะรอดไหมอยากรู้ว่าค่าเทอมเท่าไร

โพสต์เมื่อ : 1/6/2552 20:29:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 110
วันที่ 16/5/2552 18:14:18
โดย คุณ สิงฟ้า สวนดุสิต
IP : 125.25.73.***
 

ตอบความคิดเห็นที่ 102 จบ รปศ. เป็นครูได้ครับ โดยที่ต้องไปเรียนต่อ หลักสูตร ป บัณฑิต หรือหลักสูตรบริหารการศึกษา อีก 1 ปีก็สามารถเป็นครูได้ครับ

โพสต์เมื่อ : 16/5/2552 18:14:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 109
วันที่ 20/4/2552 23:18:20
โดย คุณ นริศ
IP : 118.173.37.***
 

สวัสดีครับพี่ ตอนนี้ผมเรียน รปศ.อยู่นะครับที่ราชภัฐนครศรีธรรมราชอยู่นะครับปีที่3ด้วย อยากจะขอคำแนะนำหน่อยใด้ใหมครับ ผมอยากจะไปสอบเป็นนักการทูตผมจะต้องเรียนต่ออะไรบ้าง (ที่รามมีใหมครับ หรือที่ใหนก็ได้ที่มันถูกๆหน่อยนะครับ) อยากจะขอรายละเอียดนะครับผมอยากเป็นเอามากๆๆเลยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2552 23:18:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 108
วันที่ 18/4/2552 1:46:45
โดย คุณ กอล์ฟ
IP : 117.47.61.***
 

ผมเริยนจบ ปวส การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จะเรียนต่อที่ มศธ รัฐประสาสนศาสตร์ ด้านการบริหารการพัฒนา จะเรียนต่อได้ไหมครับ แล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอคุณนะครับ E-mail golf-2530-21@hotmail.com,malaoubol@thaimail.com

โพสต์เมื่อ : 18/4/2552 1:46:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 107
วันที่ 18/4/2552 1:00:34
โดย คุณ กอล์ฟ
IP : 117.47.61.***
 

ผมจบ ปวส. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กะว่าจะเรียนต่อที่มศธ. รัฐประศาสนศาตร์ ด้านการบริหารการพัฒนา จะเรียนต่อได้ไหมครับ ช่วยตอบกลับด้วยนะครับ ขอคุณครับ E-mail golf-2530-21@hotmail.com malaoubol@thaimail.com

โพสต์เมื่อ : 18/4/2552 1:00:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 106
วันที่ 17/4/2552 20:43:26
โดย คุณ mpa16 มอ.หาดใหญ่
IP : 222.123.142.***
 

เรียนสนุกมากครับ ผมจบ รปศ.และกำลังเรียนโท รปศ. ครับ ตอนนี้ทำงานเป็นปลัดอำเภอ 5ปีแล้ว

โพสต์เมื่อ : 17/4/2552 20:43:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 105
วันที่ 6/4/2552 23:16:26
โดย คุณ กฤษฎา
IP : 125.25.51.***
 

ขอบคุณครับ

พี่ใจดีจัง

ขอให้ รวย และ น่ารักขึ้นนะครับ

น่ารักจัง สวยแล้วยังใจดีอีก อิอิ

โพสต์เมื่อ : 6/4/2552 23:16:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 104
วันที่ 25/3/2552 21:32:35
โดย คุณ ปลา
IP : 222.123.168.***
 

พี่คะแล้วรัฐประศาสนศาสตร์มี 2 ปี เสาร์-อาทิตย์ ที่ไหนมั่งคะ

หนูอยู่พิโลกค่ะอยากเรียนมากๆ

โพสต์เมื่อ : 25/3/2552 21:32:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 103
วันที่ 25/3/2552 7:58:04
โดย คุณ pp
IP : 82.23.59.***
 

เรียนจบนิเทศมาคะ ถ้าจะเรียนต่อรปศ.ต้อลให้ความรุ้ให้มากในเรื่องวิชาไหนบ้างเหรอคะ เพราะคิดว่านิเทศกับรปศ.มันน่าจะเรียนแตกต่างกันคะ มีวิชาอะไรที่พอจะเรียนสอดคล้องกันหรือเปล่าคะ

โพสต์เมื่อ : 25/3/2552 7:58:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 102
วันที่ 21/3/2552 13:18:18
โดย คุณ เด็กม.ปลาย
IP : 124.121.228.***
 

อยากทราบว่าจบป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
เป็นครูได่ไหม แล้วจะสอนเกี่ยวกับอะไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 21/3/2552 13:18:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 101
วันที่ 4/3/2552 15:48:55
โดย คุณ ปอ
IP : 125.25.78.***
 

รปศ. จะต่างกันตรงที่ จะเน้นการบริหารรัฐวิสาหกิจ การคลัง การเงิน
การนโยบายบริหาร การบริหารราชการ
ส่วนเนื้อหาวิชานี้อยู่ตรงที่ การบริหารงานท้องถิ่น ครับ ไปดูเอามาเองเน้อ
ขี้เกียจพิมพ์อ่า

โพสต์เมื่อ : 4/3/2552 15:48:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 100
วันที่ 26/2/2552 20:58:51
โดย คุณ โปร ตรี
IP : 58.8.223.***
 

วิชารัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายกว้างแค่ใหนครับ..ก็ผมเคยเข้าใจว่ารัฐศาสตร์เกียวข้องทางการเมืองนโยบายสาธารณะ..ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์เกียวข้องกับการบริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือ นโยบายสาธารณะเช่นกัน ดั้งนั้นขอบเขตเนื้อหาวิชานี้อยู่ตรงใหนกัน..ความขาดเอกลักษณ์ พรมแดนที่เป็นสีเทา ในปัจจุบันนี้ยังมีอ

โพสต์เมื่อ : 26/2/2552 20:58:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 99
วันที่ 20/2/2552 0:01:44
โดย คุณ ปอ
IP : 125.25.57.***
 

เนื้อหายากไหม....?

ก็บอกได้ว่า ถ้าเป็นคนขยัน มีเหตุผล หัดจำข่าวสาร

ไม่กลัวคณิตและสังคม มันก็ไม่ยากครับ

ถ้าใครได้ทำไม่ได้ข้อไหน ก็จะยากตามลำดับครับ

โพสต์เมื่อ : 20/2/2552 0:01:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 98
วันที่ 19/2/2552 23:58:22
โดย คุณ ปอ
IP : 125.25.57.***
 

ส่วนใครที่ไม่เก่งคณิตก็จะลำบากหน่อยครับ
เพราะจะได้ใช่ในเรื่องสถิติในการบริหารการคลังหรือบริหารราชการต่างๆ จนกระทั่งจบปี 4 เลยครับ

ถามใจคุณดูครับถ้าคุณอยากเป็นราชการหรือปลัดอำเภอ
ก็เรียน รปศ. หรือ รัฐศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจ ก็ได้ครับ
(ผมแนะนำให้เรียน รปศ. ดีกว่านะ เนื้อหาครอบคลุมกว่าครับ)

โพสต์เมื่อ : 19/2/2552 23:58:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 97
วันที่ 19/2/2552 23:57:20
โดย คุณ ปอ
IP : 125.25.57.***
 

*****เคลียร์ทุกคำถาม*****

เรียนรัฐประศาสนศาตร์
จบมา..... ทำงานราชการได้ทุกกระทรวงรวมทั้งปลัดด้วยครับ

ถ้าจะเรียนรัฐศาสตร์ ให้เรียนสาขา บริหารรัฐกิจนะครับ
มันจะคล้ายๆกับ รปศ. จบมามีดีกรีเหมือนกันครับ

ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้สบายๆครับ
เพราะจะได้วิชานี้ใช้ในช่วงปี 1 เป็นวิชาพื้นฐานครับ

โพสต์เมื่อ : 19/2/2552 23:57:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 96
วันที่ 15/2/2552 13:24:41
โดย คุณ pancake
IP : 222.123.23.***
 

กำลังจะลงเรียนค่ะ กลัวไม่จบจัง (ยากไหมค่ะ) ช่วยให้กำลังใจหน่อยนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 15/2/2552 13:24:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 95
วันที่ 14/2/2552 15:19:43
โดย คุณ hyppiez
IP : 202.28.23.***
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

- M.P.A. นโยบายสาธารณะ (รัฐประศาสนศาตร์) ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรนานาชาติ
รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย
- Master

โพสต์เมื่อ : 14/2/2552 15:19:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 94
วันที่ 13/2/2552 14:42:40
โดย คุณ เบตร
IP : 222.123.151.***
 

อยากทราบว่าเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ จบ ไปเป็นตำรวจได้ไหมคับ

โพสต์เมื่อ : 13/2/2552 14:42:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า ( ชม 83271 คน ตอบ 126 คน ) 1 2 3 4 5 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด