รายนามสภาร่างรัฐธรรมนูญ 100 คน (พระบรมราชโองการ)

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
 

( พระปรมาภิไธย ) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549 ดังต่อไปนี้

1. นายกนก โตสุรัตน์
2. นายกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
3. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นายการุณ ใสงาม
6. นายกิตติ ตีรเศรษฐ
7. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
8.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
9. นายคมสัน โพธิ์คง
10. นายจรัญ ภักดีธนากุล
11. นายจรัส สุวรรณมาลา
12. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
13. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
14. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
15. นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
16. นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
17. นายชวลิต หมื่นนุช
18. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
19. นายชาติชาย แสงสุข
20. นายชาลี กางอิ่ม
21. นายชำนาญ ภูวิลัย
22. นายชูชัย ศุภวงศ์
23. นายโชคชัย อักษรนันท์
24. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
25.นางดวงสุดา เตโชติรส
26. นายเดโช สวนานนท์
27. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
28. พลตำรวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
29. นายธวัช บวรนิชยกร
30. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
31. นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง
32. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
33. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
34. นายนิตย์ วังวิวัฒน์
35. นายนิมิต ชัยจีระธิกุล
36. นายนุรักษ์ มาประณีต
37. นายปกรณ์ ปรียากร
38. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
39. นายประพันธ์ นัยโกวิท
40. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ
41. นายประสงค์ พิทูรกิจจา
42. นายปริญญา ศิริสารการ
43. นางพรรณราย แสงวิเชียร
44. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
45. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
46. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
47. พลเรือเอกพีรศักดิ์ วัชรมูล
48. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
49. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
50. นายมนตรี เพชรขุ้ม
51. นางมนูญศรี โชติเทวัญ
52. นายมานิจ สุขสมจิตร
53. พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ
54. นายรัฐ ชูกลิ่น
55. นางรุจิรา เตชางกูร
56. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
57. นายวัชรา หงส์ประภัศร
58. นายวิชัย รูปขำดี
59. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
60. นายวิชัย ศรีขวัญ
61. นายวิชา มหาคุณ
62. นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
63. นายวิทยา คชเขื่อน
64. นายวิทยา งานทวี
65. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
66. นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
67. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
68. นายวุฒิสาร ตันไชย
69. นายศรีราชา เจริญพานิช
70. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
71. นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น
72. นายศิวะ แสงมณี
73. นายเศวต ทินกูล
74. นางสดศรี สัตยธรรม
75. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
76. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
77. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
78. นายสมชัย ฤชุพันธุ์
79. นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
80. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
81. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
82. นายสวิง ตันอุด
83. นายสามขวัญ พนมขวัญ
84. นายสุนทร จันทร์รังสี
85. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
86. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
87. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
88. นายเสรี นิมะยุ
89. นายเสรี สุวรรณภานนท์
90. นายหลักชัย กิตติพล
91. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
92. นายอภิชาติ ดำดี
93. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
94. นายอรัญ ธรรมโน
95. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
96. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
97. นางอังคณา นีละไพจิตร
98. นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
99. นายอุทิศ ชูช่วย
100.นายโอกาส เตพละกุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

                                                        สรรหามาฝากโดยนายจุมพล  โคกคาน

ขอขอบคุณไทยรัฐ

   
คัดสรรมาฝากโดย chumpolkk (จุมพล โคกคาน) บทความทั้งหมดของคุณ chumpolkk
วันที่ 03/01/2550 เวลา 18:15:47
เข้าชมบทความนี้แล้ว 2888 ครั้ง ได้รับการโหวต 12 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 2888 คน ตอบ 32 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 2/2/2550 22:54:46
โดย คุณ organberg
IP : 203.113.37.***
 

พวกเราภูมิใจ ที่

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ทรงตัดสินพระทัยเลือกเรียนกฎหมายเป็นอันดับแรก ที่ "คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"  ทรงสมัครสอบคัดเลือกพร้อมกับเด็กอื่นๆทั่วประเทศ ทรงสอบผ่านด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เองและทรงจบการศึกษาด้วยคะแนน"เกียรตินิยม" ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๖๔

ทรงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปวงชนชาวไทยทั้งมวล ในฐานะ “นิติศาสตรบัณฑิตพระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์”

 และในปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่า

ที่ศิษย์ปัจจุบันภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 “ชาวธรรมศาสตร์แซ่ซ้อง               สดุดี

พระเปรื่องปัญญาปรีย์                     เกริกก้อง

พระศึกษากฎหมายมี                       ประโยชน์เพื่อประชา

พระอัจฉริยภาพปกป้อง                   โอบเอื้อนิกรชน”

(คำประพันธ์โดย คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์)โพสต์เมื่อ : 2/2/2550 22:54:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 2/2/2550 12:22:47
โดย คุณ เด็กน้อย
IP : 161.200.255.***
 

อยากเข้า นิติศาสตร์ จุฬาฯ

โพสต์เมื่อ : 2/2/2550 12:22:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 28/1/2550 22:16:32
โดย คุณ นายแทน
IP : 203.113.17.***
 

จะใครก็ชั่ง
ขอให้ร่างเพื่อประโยชน์ของชาติของแล้วกันนะครับ

โพสต์เมื่อ : 28/1/2550 22:16:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 27/1/2550 23:39:07
โดย คุณ organberg
IP : 203.113.37.***
 

รู้สึกจะนับ มธ. ได้ 11 คนนะ มี 77. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เลขานุการกรรมาธิการยกร่าง

(และน่าจะมีมากกว่านั้นเพียงแต่ขี้เกียจหาข้อมูลให้)

และรู้สึกว่าศิษย์เก่ามธ.น่าจะน้อยกว่านั้นคงประมาณ 20000กว่าๆ(68x400)                                                     ส่วนศิษย์เก่าจุฬาก็น่าจะมากกว่านั้น (จำนวนรุ่นX200)

แล้วลองไปดูทำเนียบศาลทุกศาล(ประธานศาลฎีกาคนแรก-ปัจจุบัน,ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะ,ประธานศาลปกครองสูงสุด) อัยการทุกหน่วยงาน(อัยการสูงสุด) และองค์กรอื่นๆทางกฎหมาย ว่าจบจากไหน

(ไม่ได้มีเจตนาใดๆเกี่ยวกับสถาบันอื่นๆ เพียงอยากให้    คุณ ฬ46 ได้อ่านคนเดียว)โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 23:39:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 27/1/2550 20:46:39
โดย คุณ อย่ายึดติด
IP : 58.8.124.***
 

ไม่ว่ายังไง อีก ประมาณ 10 ปี รามครองครับ รามเพิ่งตั้ง มาได้ แค่ 30 ปี ส่วนใหญ่ คนที่จบประมาณ ปี 2500-2510 ก่อนที่รามก่อตั้ง แต่ปัจจุบันดูสถิติได้ ว่าผู้ที่สอบได้ผู้ช่วยอัยการ หรือ ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ ล้วนมาจากรามคำแหงทั้งสิ้น อาจเป็นเพราะจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากกว่า หรือ เรียนเพราะเน้นจะมาต่อเนติบัณฑิ

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 20:46:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 27/1/2550 20:25:26
โดย คุณ จุ
IP : 222.123.58.***
 

หวังว่าสภาร่างทุกท่าน คงไม่ยึดติดกับที่มาของตัวเองว่ามาจากไหน จบที่ไหนเพื่อร่างรัฐธรรมนูญเข้าข้างเอื้อประโยชน์กับพวกกำพรืดเดียวกับตัวเอง จงถือประโยชฯของชาติเป็นหลัก

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 20:25:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 27/1/2550 20:20:52
โดย คุณ เด็กนิติที่มีอุดมการณ์
IP : 222.123.58.***
 

ไอ้พวกปัญญาอ่อน เขาไม่ได้คิดว่าใครจบมาจากไหนหรอก จะจบที่ไหนขอให้เป็นคนดี มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาก็คัดเลือกมาเป็นสภาร่างหมดนั่นแหละ ที่พวกท่านที่ได้รับเลือกเพราะท่านคุณสมบัติพร้อม ไม่ได้เกี่ยวว่าจบมาจากไหน
ยังจะมาทำปัญญาอ่อนคำณวนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าที่ไหนเยอะกว่า
น่าตลกจริงๆ กลัวเค้าไม่รู้หรือไงว่

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 20:20:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 27/1/2550 18:11:41
โดย คุณ ฬ46
IP : 58.10.99.***
 

ท่านธงทอง จันทรางศุ(นิติ จุฬาฯรุ่น16)อดีตคณบดีนิติ จุฬาฯเป็นโฆษก
รวมตำแหน่ง สำคัญต่างๆนิติ จุฬาฯมีถึง7คน นับว่ามากที่สุด
นิติ จุฬาฯมีศิษย์เก่า5,000 คนแต่มีกรรมการยกร่างรธน.ถึง8คน
แต่นิติธรรมศาสตร์มีศิษย์เก่า40,000คนแต่มีแค่10คน
นิติ จุฬาฯดีกว่าถึง6เท่า

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 18:11:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 27/1/2550 18:06:34
โดย คุณ ฬ46
IP : 58.10.99.***
 

นิติศาสตร์ จุฬาฯได้เป็นรองเลขานุการคระกรรมาธิการยกร่างรธน.3คน คือท่านกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์(นิติ จุฬาฯรุ่น15)และรองเลขาธิการสนง.ศาลปกครอง ท่านธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย(นิติ จุฬาฯรุ่น17)และคณบดีนิติ จุฬาฯ ท่านอัชพร จารุจินดา

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 18:06:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 27/1/2550 18:02:29
โดย คุณ ฬ46
IP : 58.10.99.***
 

นิติศาสตร์ จุฬาฯได้เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการร่างรธน.2คนคือศ.จรัญภักดีธนากุล(นิติ จุฬาฯรุ่น11)ปลัดกระทรวงยุติธรรมและ ศ.วิชามหาคุณ(นิติ จุฬาฯร่น7และป.ป.ช.

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 18:02:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 21/1/2550 11:06:49
โดย คุณ นักศึกษา
IP : 58.147.86.***
 

ธรรมศาสตร์ จุฬา แล้วไง

โพสต์เมื่อ : 21/1/2550 11:06:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 20/1/2550 3:08:30
โดย คุณ judge
IP : 203.155.221.***
 

39. นายประพันธ์ นัยโกวิท

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีตรองอัยการสูงสุด ปัจจุบันเป็นกรรมการการเลือกตั้งโพสต์เมื่อ : 20/1/2550 3:08:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 20/1/2550 3:00:12
โดย คุณ judge
IP : 203.155.221.***
 

27. นายธนพิชญ์ มูล