Sex and the city: การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เยาวชนในบริบทแห่งนคราภิวัฒน์

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

Sex and the city: การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เยาวชนในบริบทแห่งนคราภิวัฒน์

ชลเทพ ปั้นบุญชู (ยุวโฆษก) นักวิชาการอิสระด้านสังคม

วันนนั้นผมโชคดีได้มีโอกาสไปร่วมรับฟังการประชุมทางวิชาการโดยเสนอผลรายงานการวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ปี2550 จากทีมคณะอาจารย์และนักวิจัย ที่ร่วมอธิบายปรากฏการณ์ความเป็นเมือง ในหัวข้อ นคราภิวัฒน์ และวิถีชีวิตเมือง ถึงแม้ว่างานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการรายงานเชิงประชากร ซึ่งเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ผมเองไม่ค่อยถนัด และที่มานั่งพูดกันก็ล้วนแล้วแตาเป็นนักสังคมวิทยาและนักประชากรศาสตร์ แต่ผมนักมานุษยวิทยาชายขอบก็ได้มีโอกาสรับฟังเผือไปต่อยอดงานวิจัยของตนเอง ในmethodology ที่ผมถนัด คือethonography และ participant observation เท่าที่ร่วมฟังเห็นจะมีผลงานเรื่องเด็กขายพวงมาลัยที่ค่อนข้างจะใช้แนวคิดทางมานุษยวิทยาเท่านั้น อย่างไรก็ดีหัวข้อที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือ เซ็กส์แอนเดอะวิตี้ อันเป็นผลงานของ ศ.ดร.อภิชาติและคณะวิจัย(อ้างในนคราภิวัฒน์ และวิถีชีวิตเมือง หน้า 94-107) ผมได้พบสถิติที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือเยวชนที่มีที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วในกลุ่มตัวอย่างเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขตเมือง และเขตชนบท โดยแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุและเพศและที่อยู่อาศัย พบว่า เยาวชนที่มีอายุระหว่าง18-24ปี ชายมีเศสัมพันธ์แล้ว77% 75% 69%โดยประมาณจากกราฟ พระเจ้าครับ อะไรกันนี่ เด็กวันรุ่นชายในกทม ส่วนใหญ่ไม่vergin ครับ เรียกว่าโสดโดยสถานภาพแต่ไม่โสดโดยพฤตินัย ถึงแม้ว่าคำนำหน้าว่า นายจะไม่สามารถบ่งบอกความโสดของชายไทยก็ตาม ส่วยผู้หญิง(โสดนะครับใช้นส.ด้วย)มีค่าทางสถิติอยู่ที่40% 30% 20%ตามลำดับ ถึงแม้จะห่างกันหน่อยแต่ก็ฉุกให้คิดได้หลายแง่มุม ส่วนค่าเฉลี่ยของของอายุของวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพัยธ์ครั้งแรกในกรุงเทพ ชายอยู่ที่15.5ปี ผู้หญิงอยู่ที่16.5 ปีเรียกได้ว่าเสพสังวาสกันตั้งแต่ยังอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย เรียกได้ว่าทำบัตรประชาชนปุ๊บ ก็เสียตัวปั๊ปทันที ที่สำคัญเป็นช่วงที่อยู่ในวัยเรียนกันเป็นส่วนมาก และผลการวิจัยยังพบว่า คนที่อยู่กินหรือเป็นคู่แต่งงานโดยมิได้จดทะเบียนมีเป็นจำนวนมาก และยังพบอีกว่าผู้ชายและหญิงในสังคมเมืองที่แต่งงานกันในกลุ่มอายุ18-24ปี มีกิจกรรมทางเพศสูงกว่า(จำนวนครั้งมากกว่า)ในเขตเมืองและชนบท จากค่าทางสถิติในแง่ของจำนวน โอ้โฮกวาดเรียบในแง่ของจำนวนและความถี่ น่าทึ่งจริงๆ

ค่าสถิติดังกล่าวทำให้ผมสงสัยว่า ทำไมเยาวชนใน