หลักธรรมสำหรับการมีชีวิตครอบครัว

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

หลักธรรมสำหรับการมีชีวิตครอบครัว

  

โดย   พระมหาสุรศักดิ์   สุรเมธี (ชะมารัมย์)

น.ธ.เอก, ป.ธ.4, กำลังศึกษาปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

และกำลังศึกษาปริญญาตรี B.B.(Buddhist Studies) Dhammakaya Open University, California, USA

……………………………………….

 

            ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อโยมพี่ทั้งสองที่ได้มีวันนี้คือได้แต่งงานกัน หลังจากที่คบกัน ดูใจกันมาได้สักพักหนึ่ง ต่างฝ่ายต่างดูใจกันจนทำให้แน่ใจว่าคนนี้แหละใช่เลย สามารถอยู่กับเรา ดูแลเราได้  จึงทำให้มีงานในวันนี้ขึ้น ซึ่งตัวอาตมาเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่โยมพี่ทั้งสองลงเอยกันได้ด้วยดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างคอยขัดขวางบั่นทอนความรักของโยมพี่ทั้งสองอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่โยมพี่ทั้งสองก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถที่จะแหวกว่ายหรือผ่าอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดี  อย่างไรก็ตาม งานในวันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในชีวิตของโยมพี่ทั้งสอง เพราะว่าการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตครอบครัวที่โยมพี่ทั้งสองจะต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งตายกันไปข้างหนึ่งว่างั้นเถอะ

             คำว่า ครอบครัว เป็นคำที่สำคัญและมีความหมายหนักหน่วง ซ่อนปริศนาธรรมอยู่ภายใน  แยกมาจากคำว่า  ครอบ  กับคำว่า ครัว   คำว่า ครอบ มีความหมายว่า การเอาของที่มีลักษณะภายในโปร่งคล้ายๆ ขันคว่ำปิดเอาไว้  และ คำว่า ครัว มีความหมายว่า เรือนหรือโรงทำกับข้าว ในที่นี้คือ บ้านหรือเรือนนั่นเอง ดังนั้น ครอบครัว จึงหมายถึง การครอบคนสองคนไว้ในบ้านหรือเรือนเดียวกันไม่ให้จากกันไปไหน  เมื่อทราบความหมายอย่างนี้แล้ว ก็จะทำให้เห็นภาพชัดว่า การมีครอบครัวก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาบ้านหรือเรือนเดียวกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

            การที่คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะความคิดเห็นของคนทั้งสองอาจมีไม่เหมือนกัน จำเป็นต้องมีการปรับหรือจูนความคิดเห็นเข้าหากัน เพื่อลดความบาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน หากสามารถสร้างความคิดเห็นให้เป็นอย่างเดียวกันได้ ก็จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวให้มีความสุข  ดังนั้น โยมพี่ทั้งสองจึงควรทราบหลักธรรมที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตครอบครัว เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น  หลักที่อาตมาอยากจะนำมาเสนอไว้ให้โยมพี่ทั้งสองยึดถือปฏิบัติในที่นี้คือ  หลักฆราวาสธรรม (หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน)  ประกอบด้วย

            1. สัจจะ  หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน  สามีรักภรรยา  ภรรยาก็รักสามี ต่างฝ่ายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ คือ ให้รักเดียวใจเดียว  อย่าหลายใจ อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะนำไปสู่การผิดใจกัน ทำให้เกิดการโกรธเคืองกันและอาจทำให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้ 

            2. ทมะ  หมายถึง การรู้จักข่มใจ  หักห้ามใจในเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น  เช่น เวลาโกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่ออีกฝ่าย เพราะจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรืออาจโกรธตอบ อันจะนำไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น

            3. ขันติ  หมายถึง ความอดทน  หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อคำกล่าวติชินนินทาของอีกฝ่าย หรือคนอื่นๆ  เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดงออกตอบ เพราะหากแสดงออกตอบก็จะนำไปสู่การก่อวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน  เวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธ ก็ให้อีกฝ่ายพยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ดีที่สุดให้เดินหนีไปให้ไกล อย่าพูดด้วย  รอให้อาการความโกรธสงบลงก่อน จึงค่อยพูดด้วย เพราะในเวลาที่โกรธจะไม่มีสติ มักไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่าย มักใช้กำลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะเข้าสำนวนไทยที่ว่า “สีซอให้ควายฟัง” หรือ “เป่าปี่ให้ควายฟัง” ทำอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก เสียเวลาเปล่า ดังนั้น จึงต้องอดทนเอาไว้

            4. จาคะ หมายถึง การเสียสละ  การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่อีกฝ่าย หรือการรู้จักเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่าย พยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุกเรื่อง สามียอมภรรยา  ภรรยายอมสามี สามีรู้จักเสียสละต่อภรรยา ภรรยารู้จักเสียสละต่อสามี ต่างฝ่ายต่างรู้จักเสียสละต่อกัน ก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้

           

นอกจากหลักธรรม 4 ข้อข้างต้นแล้ว โยมพี่ทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามหลักทิศ 6 อีกด้วย โดยเฉพาะข้อที่ว่า ด้วยหน้าที่ของสามีและภรรยาที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำต่อกัน โดยสามีมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้คือ

            1. ต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาของตนเอง แม้ว่าเขาจะมีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมเป็นอย่างไรก็ตาม หากได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้ว ก็ต้องยอมรับนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยความเต็มใจ

            2. ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน หรือดูถูกเหยียดหยามภรรยาตน อาจเป็นเพราะสาเหตุบางประการ เช่น  มีฐานะยากจน ไม่มีงานทำ ฯลฯ

            3. ไม่ประพฤตินอกใจ  สามีต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา  ต้องรักเดียวใจเดียว ไม่มีชู้ หรือประพฤตินอกใจภรรยา

            4. มอบความเป็นใหญ่ให้  หมายความว่า สามีต้องยินยอมมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาในหลายๆเรื่อง อาทิ  เรื่องงานบ้าน  งานครัว รวมทั้งงานอื่นๆที่ภรรยาสามารถทำได้ โดยที่ไม่เข้าไปก้าวก่าย หรือต่อว่า หรือติชินนินทา 

            5. ให้เครื่องแต่งตัว  หมายความว่า สามีต้องรู้จักให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาตนในบางโอกาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ภรรยาในการทุ่มเททำงานบ้าน อาจซื้อของใช้ส่วนตัวภรรยาหรือของชำร่วยให้ก็ได้ เช่น ซื้อแหวนให้สักวง ฯลฯ

           

หลักทั้ง 5 ข้อนี้เป็นหลักที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาในฐานะเป็นคู่ชีวิตของตน ในทางตรงกันข้ามเมื่อสามีกระทำต่อภรรยาอย่างนี้แล้ว ภรรยาก็ไม่ควรอยู่นิ่งเฉยต้องขวนขวายทำกิจปฏิบัติตอบต่อสามีด้วยการปฏิบัติตน ดังนี้คือ

            1. จัดการงานดี หมายความว่า สามารถดูแลกิจการงานบ้านทุกอย่างได้เป็นอย่างดียิ่ง สามารถจัดบ้านได้สวยงามเป็นระเบียบ ดังนั้นผู้ที่เป็นภรรยาต้องรู้เรื่องการบ้าน การเรือนดีพอสมควรจึงสามารถจะจัดการดูแลความสะอาดภายในบ้านหรือเรือนได้

            2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี  เวลาที่สามีมีเพื่อนหรือแขกมาเยี่ยมเยียนที่บ้าน ภรรยาต้องรู้จักทำปฏิสันถารต้อนรับหรือปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างดี เช่น หาน้ำมาให้ดื่ม ปฏิบัติตนเรียบร้อย ไม่กล่าวเรื่องราวอันจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งจิตใจของคนข้างเคียงสามีตน เป็นต้น

            3. ไม่ประพฤติล่วงใจสามี  ภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามี จริงใจต่อสามี ไม่มีชู้หรือนอกใจสามี

            4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้  ทรัพย์ทุกอย่างที่สามีหามาได้ ไม่ว่าจะด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย หรือน้ำพักน้ำแรง และมอบไว้ให้ภรรยาเก็บดูแลรักษานั้น ภรรยาจะต้องเก็บดูแลรักษาทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นอย่างดียิ่ง ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอันหาประโยชน์ไม่ได้  ต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด

            5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง  ภรรยาไม่ควรมีความเกียจคร้าน ต้องมีความตื่นตัว ขยันอยู่ตลอดเวลา หมั่นดูแลทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือนเป็นประจำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง อ้างนั้น อ้างนี้ จนไม่เป็นอันทำการงาน

 

            หลักธรรมที่อาตมาได้หยิบยกเอามาฝากในโอกาสนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อโยมพี่ทั้งสอง เพราะจะทำให้โยมพี่ทั้งสองเข้าใจการมีชีวิตครอบครัวมากขึ้น สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ดำเนินไปตามแนวทางแห่งความสุขและความสงบร่มเย็นได้ เพราะต่างฝ่ายต่างมีหลักประกัน มีหลักปฏิบัติต่อกัน ทำให้เห็นอกเห็นใจกัน และเข้าใจกันมากขึ้น อันจะทำให้เกิดความรักกันมากขึ้นตามลำดับด้วย   ดังนั้น โยมพี่ทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ และต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง อย่าทำเล่น ต้องถือปฏิบัติด้วยใจจริง หากโยมพี่ทั้งสองปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว  อาตมาก็เชื่อว่า โยมพี่ทั้งสองจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ความเจริญ ไม่มีเรื่องที่ต้องคิดให้ปวดหัวเป็นแน่ สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  ทำให้รักกันมากขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าตลอดจนถึงวันตายได้อย่างมีความสุข  สุดท้ายขอทิ้งท้ายด้วยสุภาษิตจีนบทหนึ่งว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” หมายความว่า หากสามีรู้ใจภรรยา และภรรยาก็รู้ใจสามีด้วย ต่อให้มีอุปสรรคมารุมเร้าหรือขัดขวางมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ทั้งสามีและภรรยาก็จะสามารถช่วยกันฟั่นฝ่าอุปสรรคนั้นๆไปได้.....

 

................................................................................

 

 

หมายเหตุ :  เขียนขึ้นเพื่ออวยพรในงานแต่งงานของโยมพี่อุ๊และโยมพี่หมวยโดยเฉพาะ

                      เขียน เวลา 20.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2549

 

   
คัดสรรมาฝากโดย sanglam (Surasak Chamaram) บทความทั้งหมดของคุณ sanglam
วันที่ 27/12/2549 เวลา 10:01:32
เข้าชมบทความนี้แล้ว 7451 ครั้ง ได้รับการโหวต 22 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 7451 คน ตอบ 32 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/5/2553 23:23:11
โดย คุณ fake watch
IP : 125.121.211.***
 

replica watch is certainly your wise choice rolex Owing and enjoying the luxury the luxurious watches offer is not the only privilage of the affluence the common people also get the right to enjoy it equally fake rolex watches for sale replicas watches The top quality replica watches greatly offer them the very good opportunity to enjoy this finelyPersonally I think that this watch design should be regarded as an extremely wellreceived watch model for 2010 tag heuer watches and also fake rolex watches for sale there should be a lot of people who are going to dig this Another of the many historical rereleases we have known lately Therefore omega watches a long time ago Hamilton issued the Pulsar It was the first digital watch design This was in 1970 replica cartier watches for sale replica watches for sale just a year after Seiko released the first quartz watch model (that was analog) cartier watch fake watch The Hamilton Pulsar was not an LCD (liquid crystal display) replica watches design but rather had a red colored LED (light emitting diode) With an LED power consumption is a

โพสต์เมื่อ : 9/5/2553 23:23:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 13:46:52
โดย คุณ omega watch
IP : 115.193.33.***
 

J12 Marine replica watches Inspired by the blue sea tag heuer watch omega watch this horological novelty shows replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches off an extremely strong personality graham Fitted with all professional diving characters the J12 Marine watch is successfully dominating a new territory of depth jaeger lecoultre tag heuer watch It is submersible to 300 meters The novel Chanel watch is offered in two versions omega watch The first interpretation comes together with a black high-tech sand-blasted ceramic and steel watch case vacheron constantin designed with a blue bezel (38 and 42mm) or a black bezel (42mm) baume mercier alain silberstein watches It is finished by a flexible black rubber strap with hermes

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 13:46:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 6:08:21
โดย คุณ replicas watches
IP : 125.122.102.***
 

panerai watches moon phase pocket watches breguet watches audemars piguet watches croton chronograph wristwatch ladies lapel watches lemania chronograph wristwatches rolex tank wristwatch for bucherer waltham 5 minute repeater dudley masonic 18 size hamilton gold box hingepatek philippe gold mans watch boxed omega speedmaster breitling seth thomas 25 jewel maiden lane movado watches riverside maximus longines watches fake watches many character wristwatches a large amount of chronometers early digital wristwatches plus hundreds of other fine watches session 4 sunday may 31 at approx 2 pm there will be over 500 wrist & omega watch pocket watches to be sold in approx there will be 150 lots in this session and many will be sold in multiple item lots you must be present to preview and bid in this session as the replica watches are uncatalogued and sold as is absentee and phone bids are also accepted hublot watches are you worried about what to give your friend as a gift rolex watches do you worried about whether he or she would like it here is my suggestion a rolex replica anybody who receives replica watches for a gift will be pleased omega usually the original rolex watches are very much

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 6:08:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 5:59:01
โดย คุณ watches
IP : 60.176.105.***
 

bvlgari watches replica watches the seconds Ballon Bleu De Cartier vibrates at the rate of 21 parmigiani watches panerai watches iwc watches 600 ticks per hour and its power reserve stands for 50 hours rolex watches breitling watches piaget watches replica The tourbillon is positioned in traditional position and it s shielded between the bridges and the main plate of the caliber In this model the tourbillon has been crafted with the highest appeal The Cartier Flying Tourbillon seems to fly over the bridges and above the dial that s why it has it s named as Flying miscellaneous watches Catrier watchmakers put an replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches extra attention to design of the flying tourbillon carriage with the level of shock resistance

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 5:59:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 20:02:41
โดย คุณ tag heuer watches
IP : 115.193.39.***
 

cost choose from any of the following watches museum watches monza watches rolex omega breitling fake watches cartier tag heuer movado chanel and so on cheap watches the rolex president watch is so fantastic that even the replicas are fetching a pretty penny rolex watch the rolex is very popular in the wristwatch scene superocean watches now you too can have the taste of luxury and elegance that you always wanted to experience with the rolex president watch it was first crafted in 1956 and was noted for its unique design it stands out because of the day window reading 12 0 clock that tells the day and the date window at 3 0clock replicas of rolex president watches in a stunning range of models are readily available for a fraction of the price of the original จC amounting to a saving of about 90% bentley_motors watches it stands with its own glory as undefeated an online visit to reputable dealers of replica rolex president watches will acquaint the shopper with the wide range of models available there is a watch to suit every occasion cockpit watches the replica watches are exact carbon copies of the original with scratch proof sapphire crystal glass special cyclops date magnifier and other distinctive replica rolex autavia watches

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 20:02:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 4:05:40
โดย คุณ replica rolex
IP : 218.74.6.***
 

energetic and dynamic persons who do not hesitate to take decisions they prefer non-standard solutions and they do hate routine in any sphere of their life watch with roman indices those who wear watches with roman numerals are persons who prefer classic style tank watches good food and preciseness they are a bit conservative aquaracer watches because they prefer everything that is tried-and-true old friends heuer grand carrera watches old wine and family jewels replica rolex railmaster watches sea dweller watches watch with arabic indices as a rule such watches are worn by persons who have very realistic approach to life they succeed in decision making tank watches however rolex many of them are very romantic deep in their souls very expensive watch these are well organized persons who appreciate every second those who most of all appreciate strict order they like their profession and take very much pleasure from what they do haute couture watch the owner of such a replica watches is a person who likes elegance and always wants to emphasize his or her individuality usually such persons are very scrupulous and pedantic highly complicated watch a watch with a few dials replica watches with cockpit watches

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 4:05:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/4/2553 10:06:50
โดย คุณ rolex replica
IP : 115.193.39.***
 

breitling watch advanced rolex day date breitling emergency mission replica rolex watch could be distinguished from the original and people found it beneath their dignity to wear one today the replica rolex watches are so carefully made and with the same quality controls that it is impossible to spot the difference from the original they also perform as good as the original rolex watch some people are also worried whether it is legal to buy a replica rolex watch if someone passes off a replica rolex as an original tag heuer new tag heuer formula 1 tag heuer formula 1 replica breitling tag heuer link it is indeed a serious crime however there is nothing low or inferior about owning a replica rolex watch buy only from reputed online stores and you will not be cheated rolex explorer cartier cheap replica rolex watch is a creative gift and you need not feel shy about gifting a replica watch they are known for their performance and will last really long these watches are so fantastic that even the replicas are fetching a pretty penny rolex is known to all pretty well for provides a high quality replica rolex watches are very stylish and it makes you feel good wearing it no matter to whom you are gifting it you will surely find a model that will suit the person check out the fake watches

โพสต์เมื่อ : 29/4/2553 10:06:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/4/2553 8:31:52
โดย คุณ replica watches
IP : 218.74.6.***
 

place to buy these wonderful watches zenith The company guarantees prompt and courteous service and competitive prices Each model is discreetly inspected and you can be assured of the top quality and charming beauty you expect and deserve There is a crucial ferrari difference in replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches price if you choose to pay by Western Union or the bank as opposed to credit card ferrari gucci hermes Details are available at time of purchasing If you are one of those people who love the look of luxury while want it for an attachable price is the place for you Here hermes hermes panerai watches graham swiss rolex watch you can buy a Breitling Replica

โพสต์เมื่อ : 29/4/2553 8:31:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/4/2553 5:35:59
โดย คุณ guess watches
IP : 60.176.104.***
 

frequency of three to five years replica watches and it also can offer you the immense pleasure rolex watch golf watch watches all watches come in 18k gold heuer grand carrera watches formula 1 watches a combination of 18k wow gold and stainless steel pure stainless steel and also leather bands the submariner limited coca cola edition the limited harley davidson edition and the daytona beach collection have struck a chord with the customers liking wholesale jewelry come back with many more orders for the same the daytona beach collection comes in a real colorful range one can get funky and choose from the colors and patterns available on the site co axial watches the rolex oyster perpetual collection for both men and women is exquisite submariner watches lanieres watches folks who have taste and class love wearing the rolex watches replica rolex everyone has he or shes own right to love or choose anything he or she likes cockpit watches here i want to talk something about why people choose rolex as a symbol of status there are ten points i leave to you to make a decision 1 rolex invented the wristwatch as we know it rolex watches was the first company to put real effort into marketing and producing them in 1905 other companies

โพสต์เมื่อ : 26/4/2553 5:35:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/4/2553 6:31:39
โดย คุณ tag heuer
IP : 220.184.102.***
 

fake piaget the famed luxury watch making in these days just released a distinctive novel watch design to entertain its consumers fake rado The model is named as RM027 Tourbillon a replica watches crafted for and in partnership with tennis ace Rafael Nadal fake franck muller Richard Mille is possibly best considered as a brand which crafts and releases for sale to the public editions which are so technically creative that others in the industry would consider them to be concept watches fake iwc fake vacheron constantin fake tag heuer Even though when I say public replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches I should also explain that to buy a Richard Mille you d need fake tissot fake watches fake omega fake rolex

โพสต์เมื่อ : 25/4/2553 6:31:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/4/2553 18:49:52
โดย คุณ omega watch
IP : 125.122.154.***
 

cartier 21 chronoscaph firm to offer best replica watches at cheaper prices without compromising with the quality to assure maximum delight to the customers replica watch replicapimp tag heuer classic com also ensures all its customers to get best rolex replica available at an affordable price on bulk purchase through their replica rolex wholesale section cartier santos rolex replica watches offered by the site have got a large customer base who admires the design replica breitling quality and cheaper price as compared to other sites on net each rolex replica watch undergoes a stringent quality check to assure the customer maximum satisfaction of owning best rolex replica the great thing about replica rolex watch is you will find a wide variety models in the market which comes in different colors tag heuer link cartier 21 must de cartier cartier 21 chronoscaph breitling watches shapes and designs breitling chrono now you too can have the taste of luxury and elegance that you always wanted to experiencerolex have been regarded for its elegant style and designs which have been admired for all times this is what makes this brand of watch very expensive which not everybody can afford to buy one can save a substantial amount by going for rolex replica and you

โพสต์เมื่อ : 24/4/2553 18:49:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/4/2553 17:43:49
โดย คุณ tag heuer
IP : 220.184.102.***
 

and after that in the service department for Breguet cartier Blancpain and replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches Omega in New York Implused by his absolute eagerness and hunger to highlight his works of art cartier watch omega watch cartier watch Stefan began the art of skeletonizing which led him to read a business degree and designed his first skeleton watch - the foundation of KUDOKE cartier watches tag heuer The Black Beauty is a simple watch design to many rolex watches cartier watch however the amount of work and delicacy put in is nothing more than any watch complexities we know cartier watch Skeletonizing the UNITAS 6498 is not an easy task that can be performed by breitling

โพสต์เมื่อ : 24/4/2553 17:43:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/4/2553 6:43:54
โดย คุณ replica watches
IP : 125.122.154.***
 

cost choose from any of the following watchesrolex omega replica watch breitling replica rolex cartier rolex watch tag heuer movado replica rolex watches rolex chanel and so on the rolex president watch is so fantastic replica watches that even the replicas are fetching a pretty penny the rolex is very popular in the wristwatch scene now you too can have the taste of luxury and elegance that you always wanted to experience with the rolex president watch it was first crafted in 1956 and was noted for its unique design rolex it stands out because of the day window reading 12 0 clock that tells the day and the date window at 3 0clock replicas of rolex president watches in a stunning range of models are readily available for a fraction of the price of the original จC amounting to a saving of about 90% it stands with its own glory as undefeated fake watches an online visit to reputable dealers of replica rolex president watches will acquaint the shopper with the wide range of models available there is a watch to suit every occasion replica rolex watches replica rolex watches the replica watches are exact carbon copies of the original with scratch proof sapphire crystal glass special cyclops date magnifier and other distinctive

โพสต์เมื่อ : 23/4/2553 6:43:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/4/2553 2:40:11
โดย คุณ replica watches for sale
IP : 115.193.37.***
 

replica piaget watches replica tudor watches replica product like Tag Heuer watches This website represents an online store that offers you all kinds of top quality replica watches at many different well know brand names replica hublot watches tag heuer watches When you visit this website then itll be very easy for you to get the replica rolex watches that look very similar to the real watchesYour next question may be To whom should I sell my rolex watch replica panerai watches replica tissot watches replica graham watches Look at your phonebook You may have a relative a friend replica swiss rolex watches breitling watches or a colleague who has been looking at your Rolex for some time now While there is a little chance that they may ask for a cheaper price (after forcing you to remember your high school adventures or your college soirees) you can be assured that the item will be in good hands so to speak This runs well if you have a special attachment to the model fake watch There are people who like the idea of knowing their once treasured possessions are being equally appreciated with the same

โพสต์เมื่อ : 23/4/2553 2:40:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/4/2553 5:11:37
โดย คุณ $39 replica watches
IP : 115.193.37.***
 

seeeable breitling watches The dial is also fitted with hour minute and small seconds subdials placed at 6 12 and 9 oclock correspondingly They are kept company by a date aperture replica vacheron constantin watches located at 3 oclock replica bell&ross watches The novel Maurice Lacroix watch comes together with a black reinforced genuine rubber strap which is done in a steel buckle treated with a black ceramic coating replica omega watches The waterresistance of the watch replica patek philippe watches reviewed by Watches replica parmigiani watches goes down to 50 meters tag heuer watches replica parmigiani watches This new watch creation from the powerful watch making house is really a great accessory on its future male owner fake watch Undoubtedly with such an excellent watch piece on his wrist the man can be destined to be the center wherever he goes replica montblanc watches The elegantly substantial watch house of Cartier

โพสต์เมื่อ : 22/4/2553 5:11:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/4/2553 3:21:41
โดย คุณ omega watches
IP : 220.184.102.***
 

in a lovely shade of orange i tried it on it was an replica rolex with an orange leather watch and orange bezel it was a fantastic looking watch but i wasnt big on the price at watchessellcom we specialize in top quality replica watches swiss engineering replica omega replica omega precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations they are genuine replicas of the real products omega replica rolex replica wearing these expensive looking replica watches is prestigious they make a statement at work and at play the time is now to get your replica watches that are famous around the world omega replica these affordable imitations make you look rich at a fraction of the cost tag heuer replica replica breitling choose from any of the following watchesrolex omega breitling cartier replica cartier tag heuer movado chanel and so on one of the particular features of this special quai de lile watch is its remarkable dial replica omega it is made of different layers with security codings created by a swiss firm providing brand protection and anti-counterfeit services the other decorative element of the watch is a metalized sun a small copy of the one on the tour de ille tower clock replica cartier

โพสต์เมื่อ : 22/4/2553 3:21:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 23:02:10
โดย คุณ guess watch
IP : 220.184.102.***
 

cartier watch rolex watch are forever 1971) omega breitling watch roger moore appears with it in live and let die 1973 and in the man with the golden gun 1974) so we can say that the popular of rolex watch is due to the deeply relationship between james bond cartier watch with the increase of global business and travel for some its more important than ever to be aware of times around the country and world tag heuer watch in the 1960s there were very few dual time zone models available cartier lots of companies strive to exceed the customers expectations with unbeatable prices and unmatched service omega watches as rolex watches are more and more popular there are more and more fake ones in the market so before we decide to buy a rolex watch we should learn more information about rolex watches omega watches when we buy it we should inspect it more carefully replica watches)as we know not only will the wearer appear to be extremely wealthy but they will also be on the cutting edge of time piece fashion with a replica watches but usually the original rolex watches are very much expensive therefore not affordable for most people here is a solution buy a good quality replica rolex cartier watch

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 23:02:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 22:35:47
โดย คุณ cartier watch
IP : 220.184.102.***
 

wearing it cartier fake watches it is very popular in the wristwatch scene a few weeks from now will see the beginning of a massive new construction project whereby rolex is adding a huge new complex to the manufacture site in bienne switzerland fake cartier watches omega fake watches fake watches fake cartier watches the goal of the project is to contain the entire watch movement making process to one building most of the parts distribution and much of the manufacturing process is totally automated by robotics other than just focusing on trivial matters like making watches the new structure will include features for people too fake breitling watches there will be a waste water treatment plant underground parking a restaurant fake omega watches and cafeterias fake rolex watches the new physical arm of montres rolex is scheduled to be completed in 2012 fake tag heuer watches in a word rolex have been a very popular brand name when it comes to replica watches and anybody you ask would definitely want to own of these elegantly designed timepieces there is no shortage of styles in rolex watches as we know rolex watches are the most classical watches in the world a rolex will improve your general appearance and also your personality omega fake watches rolex has

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 22:35:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 15:43:28
โดย คุณ guess watch
IP : 125.122.154.***
 

datejust daydate models to 300 meters some sea dweller models) japanese replica rolex is not water resistant dont expect to swim or even shower with a watch under $200 swiss replica rolex are water resistant up to 100ft / 30m you should read carefully product description and see if it meets your needs before you buy fake watches replica watches make sure you call the replica watches store for pre sale questions if any) which replica rolex is right for you unless you want and can spend a few thousands on an original rolex watch breitling you have great replica watches available you can find high quality japanese replica at prices vary from $199 replica breitling watches replica breitling replica watch replica breitling watches and you can find top quality replica rolex genuine swiss replica rolex for $500-$700 original rolex watches are so expensive that you may not want to buy it just to improve your style also the equipment we used to produce the watches is unique with such an expensive process it is no secret that rolex repair is as costly as the watches themselves the choice is yours if you would like to carry a line of replica rolex watches breitling watches if you would like to adjust your look for different breitling replica breitling

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 15:43:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 15:33:47
โดย คุณ omega watch
IP : 220.184.102.***
 

authentic watch it takes time and a lot of practice to be able to do that at first sight if and only if you can analyze the watch on both faces omega watch omega watch tag heuer actually we can no longer seem interested in purchasing famous watches at obscene prices when we have such a wide variety of replicas to choose from a watch replica with a good name like those manufactured in switzerland cartier will be everything you need it has a great design identical to the real one it is made from high-quality material and is likely to serve you conscientiously for years not only the quality of replica watches you dont need to worry about breitling cartier watch omega omega watches but also does price meet your requirement it is one of the best watches one can wear จC speaking of prestige luxury as well as stylei always consider rolex as the best watch brand of the world omega watches why love them for their timeless designs and high level of quality and hate them for often epitomizing watch snobbery and sequestering themselves from the rest of the watch industry as we know rolex watch the name rolex is defined as a luxury watch that shows the class success and perfection of the man or woman

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 15:33:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 6:22:09
โดย คุณ buy cheap watches
IP : 125.122.159.***
 

bell ross itself a lange especially for the high quality involved a fake rolex is the king of replica watches baume mercier there is no doubt about that gucci replica watches so any man or woman will gladly wear it as if it were a real one those who cannot afford to buy themselves a rolex watch had better go for the replica watch instead you will certainly find that you deserve designer quality at an affordable price tudor replica rolex watch does bring grace to you and your lifestyle rolex watches are the classical brand of switzerland timepiece industry it is classy tag heuer reliable and will make you feel precious i would say there is no shortage of styles in rolex yacht-master ii the rolex name carries with it both prestige and status believe me or not replica watches yacht-master ii does bring grace to you and your lifestyle steven george gerrard is an english footballer who dons proudly dons the colours of england national team and liverpool a highly successful footballer he has played his game to perfection every time he has entered the football field cartier born on the 30th may longines piaget 1980 he is among those rare breed of footballers who though very successful and

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 6:22:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 6:16:21
โดย คุณ fake watches for sale
IP : 60.176.111.***
 

replica tag heuer watches breitling watches affordable approachIn recent days the famous omega watches making company Azzaro presents its loyal watch fans and connoisseurs with a big surprise by releasing its brandnew Legend Rectangular Chronograph watch design It is characterized by superb elegance that has always marked this brands creations In tribute to the rings which brought Azzaro to the cutting edge the dial of this model exhibits famous curves replica corum watches reinterpreted in a stylish wayThe Legend Rectangular Chronograph watch is created in two editions it is powered either by an ETA G15261 quartz chronograph movement or Ronda 762 quartz 2hand movement replica cartier watches The first version provides the functionalities of hours replica gucci watches minutes seconds as well as those of date and chronograph replica ferrari watches The second movement is designed to present hours replica iwc watches minutes and dateThe case of this amazing creation is done in steel with or without pink gold PVD treatment replica iwc watches tag heuer watches Its fake watch

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 6:16:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/4/2553 17:39:33
โดย คุณ citizen watches
IP : 125.122.103.***
 

fake breitling watches outerwear such as coats over 40 locations will be used to promote the line-up alongside ted baker watches with flagship stores stocking the items alongside concessions in selfridges and house of fraser and other deals with independent stores allowing for a further spread of stock fake watches earlier this month breitling fake watches omega fake watches fake tag heuer watches omega fake watches the ted baker blog highlighted how it is moving across the globe after an eagle-eyed fan of the brand spotted a store 30000 miles from the uk in the central world shopping centre in bangkok omega fake watches fake omega watches if you like ted baker watches just go to a trustworthy shop or its official website to buy your favorite because there are so many fake products of brand-name watches which make the customers confusedtimex watches are ready to enter the indian market with high intensity breitling fake watches it will strengthen its influence and solidify its position fake rolex watches which at last expand its business to india in order to make itself a more respected brand around the world timex watches are orientating themselves towards the indian market speaking in an exclusive interview with livemintcom - an asian partner of the wall street journal

โพสต์เมื่อ : 12/4/2553 17:39:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:42:08
โดย คุณ tag heuer watches
IP : 125.122.103.***
 

watchesrolex replica watches omega breitling cartier tag heuer movado chanel and so on replica watch i decided to go home and see if i could get a better deal on the watch outside of the mall setting i found that this watch is priced quite high just about everywhere but i could get a replica watch for a small fraction of the retail price of the authentic piece tag heuer replica i ordered one of these rolex replica watches and when i received it i was impressed it looks and feels like the real thing and i wouldnt be able to tell the difference between my replica and the real thing if i had to! this is an affordable way to get a watch that looks good and will truly stand out in the crowd i am so excited to have this watch and i love getting noticed not only for having a bright orange watch but also for having an rolex fake watch!i am a pretty conservative guy but the one area that i let lose and like to stand out a bit is with my fake watches tag heuer watch fake watches tag heuer watches this is one area where i like a bit of color tag heuer replica so when i see a colorful or particularly stand out watch i take notice tag heuer tag heuer tag heuer i was just browsing in the mall one day while my wife shopped and saw a watch

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:42:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:32:34
โดย คุณ guess watch
IP : 125.122.103.***
 

tag heuer fake watches many other us presidents cartier fake watches leading rolex to undertake an aggressive advertising campaign with the slogan men who guide the destinies of the world wear rolex watches fake watches omega fake watches today consequently the rolex day date is popularly known as the president or presidential fake omega watches fake cartier watches breitling fake watches fake cartier watches the replica watches president is currently available in 26 different displayed languages for its uniqueness in showing both the date and the day on the dial thick president bracelet with concealed clasp and the fact that the day date is only available in solid gold or platinum fake omega watches this is where this luxury timepiece makes itself further distinguishing whether for the purpose of gifting or for personal use the best choice is the replica pearlmaster rolex watch rolex fake watches rolex have been a very popular brand name when it comes to watches and anybody you ask would definitely want to own of these elegantly designed timepieces as the leading name in luxury wrist watches rolex watch has been the pre-eminent symbol of performance and prestige for over a century from a horological viewpoint the brand of rolex is one of the worlds most

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:32:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:25:04
โดย คุณ cartier watch
IP : 125.122.103.***
 

replica tag heuer watches his 19-year-old son to take care of the house upon his return the man discovered his rolex watches -- valued at more than $6000 -- was missing from his dresser drawer as it turned out fake watches the son had a party while his parents were away and a 17-year-old guest took the watch said sgt jim ganley of the murrieta police department tag heuer in the meantime replica tag heuer replica watch the 17-year-old told his own father that he had found the watch on the beach and turned it in at the lifeguard station when no one claimed the watch after several days the boy said they gave it back to him apparently this was a ruse to persuade the boys father to help him sell the watch tag heuer replica tag heuer ganley said the boy and his father sold the watch to wimpeys pawn shop on jefferson avenue for $3300 replica tag heuer ganley said within a few days of the theft tag heuer watch the wife of the watchs rightful owner spotted it for sale in a display case at wimpeys and reported it to police ganley said replica watches when investigators went to the shop they knew that the shop owner had failed to complete the proper paperwork when he purchased the watch the law requires secondhand dealers should

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:25:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 3:58:17
โดย คุณ cartier watches
IP : 125.122.103.***
 

omega replica intended to market the watches to an american audience as he was an american engineer he brought knowledge of modern american engineering techniques to the company jones teamed up with johann heinrich moser who had built the first hydroelectric plant in schaffhausen to start the watch company in north-eastern switzerland to this day cartier replica it remains the only watch company located in eastern switzerland and has a reputation for manufacturing extremely high quality watches most iwc watches feature an automatic self winding mechanical movement these watches lose about four seconds per day some watches feature the pellaton winding system which was created by the technical director of the international watch company omega replica omega replica albert pellaton in 1946 omega replica replica breitling rolex replica the pellaton system winds in both directions cartier replica the da vinci watch features a perpetual calendar while the aquatimer watches are designed for divers and can withstand water pressure to a depth of 2000 meters there is also a line of pilots watches replica tag heuer whose convex anti-reflective glass faces protect the watch from cartier replica

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 3:58:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 3:42:01
โดย คุณ invicta watches
IP : 125.122.103.***
 

the same quality and style as authentic swiss watches the quality of the replica watches wearing replica watches is a popular fashion trend for both men and women replica watches are imitations of very high-priced watches there are much duplication around the world especially for the over priced brand name watches link rolex which have been copied with reasonable price and high quality someone would like to say it is almost like the real one rolex watches frankly you will not be able to tell the fake from the origin one basically a replica rolex is an identical copy of the real rolex watch the key point is it will save much money breitling omega watch cartier watches does replicas really save money cartier watches i spend a reasonable to get a replica watch of course cartier watch omega i want to make sure the quality worth that money tag heuer watch occasionally cartier watch omega watch you would buy accessories spending thousands of dollars in a watch which you may not wear very often is a waste of your money if you need to feed your family again this will be a total waste of money there are many people who are fascinated by rolex watches but their pocket does not allow them to spend

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 3:42:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 2:56:41
โดย คุณ dkny watches
IP : 125.122.103.***
 

fine catalogued wrist and pocket watches to include rare omega watchrolex model ref 4500 wristwatch chronograph mens iwc international wristwatches english fusee pocket watches omega watch lecoultre mens wristwatches longines 8 day up/down indicator illinois bunn special pocket watches wakmann chronograph wristwatch omega constellationheuer wristwatch chronographs e breitling watchhoward pocket watches breitling watch movado omega watch wristwatches vacheron & constantine tag heuer watches omega watch cartier illinois 24 jewel bunn special waltham up/down indicators breitling wristwatch chronographs hamilton multi colored box hinge waltham chronograph ladies solid gold cocktail jeweled wristwatches swiss chronographs omega solid gold wristwatches omega omega hamilton electric gruen chronograph wristwatch omega watch solid gold riverside maximus dudley masonic pocket watch breitling watchomega seamaster chronograph omega cartier watch hamilton pocket watches boxed zodiac triple dateboxed lecoultre wristwatches boxed vulcain cricket omega watch longines wristwatches rolex watches tag heuer swiss triple date

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 2:56:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2553 23:35:11
โดย คุณ omega watches
IP : 125.118.157.***
 

enamel fired and polished as a result you can notice that normally the complicated wrist watches should cover so many variable high-tech equipment such as moon phases replica watches fake watches rolex sky charts time zones and so on in that situation you can gain more and more message easily by this type of wrist watch rolex replica as to make a sudden attack to the imitation luxuries like watches and handbags the london government have seized over 0„510 rolex watches 000 of the fake goods which is beneficial to the top brand names brent and harrow council trading standards officers have swooped in on the illegal trade of fake designer watches in london as part of a crackdown against imitation goods it has been reported low-quality goods carrying the logos of gucci versace dolce and gabbana louis vuitton and burberry were among the pieces seized in the operation in the capital rolex with many being sold at local stalls in harrow town centre market the evening standard revealed rolex replica watch rolex it is understood that the items - which had a real-life street value of around 0„510 replica rolex watches 000 - would have been brought in by the perpetrators for the princely

โพสต์เมื่อ : 9/4/2553 23:35:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 7451 คน ตอบ 32 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด