ชีววิทยา: หน่วยของสิ่งมีชีวิต

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

หน่วยของสิ่งมีชีวิต

เซลล์คืออะไร

            เซลล์ (Cell) เป็นหน่วยชีวิตเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิต โดยพบว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีร่างกายที่เป็นโครงสร้างซับซ้อน และประกอบด้วยหลายเซลล์ เซลล์แต่ละเซลล์มีโครงสร้างและทำหน้าที่เป็นหน่วยของชีวิต แต่ละชนิดก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ก็มีการทำงานประสานกันของเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นร่างกาย อันมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนั้นเซลล์ใหม่จะเกิดจากกระบวนการแบ่งเซลล์ของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก่อน และเซลล์ใหม่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์เดิมด้วย แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น พวกจุลินทรีย์ ประกอบด้วยเซลล์เดี่ยว เซลล์เดี่ยวนี้จะทำหน้าที่เป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยสมบูรณ์ โดยเซลล์จะทำหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น มีการกินอาหาร การหายใจ การย่อยอาหาร การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ เป็นต้น
ขนาดของเซลล์

           เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันมาก ตั้งแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ของพวกแบคทีเรีย ไปจนกระทั่งเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่นเซลล์ของไข่พวกสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน หน่วยที่ใช้วัดขนาดของเซลล์ที่มีหลายชนิด เช่น อังสตรอม (Angstrom ) นาโนเมตร (Nanometer:nm) ไมโครเมตร (Micrometer : mm) และมิลลิเมตร (millimeter : mm) ซึ่งแต่ละหน่วยสามารถเปรียบเทียบได้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบหน่วยที่ใช้วัดขนาดของเซลล์

อังสตรอมนาโนเมตร ไมโครเมตรมิลลิเมตร
10.10.00010.0000001
101.00.0010.000001
10,0001,0001.00.001
10,000,0001,000,000 1,0001.0

รูปร่างของเซลล์

          รูปร่างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของชนิดหน้าที่ และตำแหน่งของเซลล์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น

 • มีรูปร่างแบน เพื่อเหมาะกับการบุพื้นผิวให้เรียบ - ลื่น เช่น เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม มีรูปร่างค่อนข้างกลม แบน ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นเยื่อบุผิวภายในปาก
 • มีรูปร่างกลม เพื่อการถูกพัดพาไปได้ง่าย เช่น เซลล์ไข่
 • มีรูปร่างหลายแฉกและยาว เหมาะกับการส่งข่าวสารไปประสานงานตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เซลล์ประสาน มีรูปร่างบางส่วนเป็นแฉก (รูปดาว) และบางส่วนยาว เพื่อเหมาะสมในการรับและส่งกระแสประสาทอย่างรวดเร็ว
 • มีรูปร่างทรงกระสวย เช่นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งเรียงตัวสลับกันเป็นผืนและหดตัวได้ง่าย
 • มีรูปร่างทรงกระบอกและมีออร์แกนเนลล์มากขึ้น เหมาะสำหรับสร้างสารและดูดซึมสาร

ภาพแสดงชนิดของเซลล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน

1.เซลล์ประสาท
2.

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
3.เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ
4.เซลล์กล้ามเนื้อลาย
5.เซลล์เม็ดเลือดขาว
6.เซลล์เม็ดเลือดแดง
7.เซลล์กระดูก
8.เซลล์อสุจิ

โครงสร้างของเซลล์

           เซลล์โดยทั่วไปไม่ว่าจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่จะมีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) และผนังเซลล์ (cell wall)
2. นิวเคลียส (nucleus)
3. ไซโทพลาซึม

แสดงการเปรียบเทียบขนาดของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ


โครงสร้างของเซลล์พืชแบบสามมิติ

ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ก.เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane หรือ plasma membrane)

1. ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ สรุปได้ดังนี้
 • เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่มีชีวิต พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • เป็นโครงสร้างที่ใช้ห่อหุ้มส่วนของไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เพื่อทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้
 • เป็นเยื่อชั้นบาง ๆ และมีความยืดหยุ่นได้
 • เยื่อหุ้มเซลล์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมเลกุลของโปรตีนและลิปิด โดยมีลิปิดประมาณ 40% และอีก 60% เป็นโปรตีน ยกเว้นเยื่อบุด้านในของไมโทคอนเดรีย ประกอบด้วยลิปิดประมาณ 20-25% และเยื่อไมอิลิน (myelin sheath) ที่เซลล์ประสานมีลิปิดประมาณ 75% ลิปิดที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) และไกลโคลิปิด (glycolipid)
 • โมเลกุลของลิปิดในเยื่อหุ้มเซลล์จะมีการเรียงตัวเป็นแผ่นบาง ๆ 2 แผ่น ซ้อนกันอยู่ ไม่อยู่กับที่ไหลไปมาได้ มีความหนาประมาณ 5 นาโนเมตร ส่วนโมเลกุลของโปรตีนอาจอยู่    ข้าง ๆ หรือแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของลิปิด
 • ในส่วนของฟอสโฟลิปิด ซึ่งเป็นส่วนที่มีประจุหรือโพลาร์ (polar end) จะหันหน้าเข้าสู่ส่วนที่เป็นไซโทพลาซึมและภายนอกเซลล์ และส่วนของโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดที่เป็นส่วนนอนโพลาร์ (non-polar) หรือไม่มีประจุ จะหันเข้าไปภายในชั้นของเนื่อหุ้มเซลล์ การเรียงตัวในลักษณะเช่นนี้ของฟอสโฟลิปิด จะทำให้ส่วนของโมเลกุลที่มีประจุถูกหันออกมาสู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์ จึงเห็นเป็นชั้นของฟอสโฟลิปิด 2 ชั้น
 • เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์หลายชนิดไม่ได้ประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยคลอเรสเทอรอล (Choresterol) และไกลโคลิปิด (glycolipid) เยื่อหุ้มเซลล์ของพวกยูคาริโอตมักประกอบด้วยคลอเรสเทอรอลเป็นจำนวนมาก อาจจะมีจำนวนเท่ากับปริมาณของฟอสโฟลิปิด
 • ถึงแม้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์จะมีการจัดเรียงตัวอย่างมีระเบียบก็ตาม แต่ยังมีคุณสมบัติเป็นโครงสร้างกึ่งของเหลว ทั้งนี้เป็นเพราะโมเลกุลของลิปิดในเยื่อหุ้มเซลล์สามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาในระนาบเดียวกัน
 • เยื่อหุ้มเซลล์มีรูพรุนให้สารละลายผ่านเข้าออกได้ โดยที่โมเลกุลของสารบางอย่างผ่านได้ดี เช่น น้ำ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ส่วนสารบางชนิดผ่านได้ยาก และสารโมเลกุลใหญ่ ๆ เช่น โปรตีน ไม่สามารถผ่านได้เลย เยื่อหุ้มเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (differentially permeable membrane หรือ semipermeable membrane)
 • จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีความหนาประมาณ 10 นาโนเมตร

2.     หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ ที่สำคัญคือ

 • ห่อหุ้มเซลล์ ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์และสภาวะแวดล้อมภายนอก ส่วนเยื่อของออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ในเซลล์ เช่น ร่างแหเอนโดพลาซึม     กอลจิคอมเพล็กซ์ ไมโทคอนเดรีย และออร์แกเนลล์อื่น ๆ ทำหน้าที่ห่อหุ้มและแยก   ออร์แกเนลล์ ออกจากส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์
 • คัดเลือกสารที่จะผ่านเข้าออกเนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน
 • ช่วยทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ เนื่องจากการกระจายของไอออนต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้เกิดการนำกระแสประสาทในเซลล์ประสาท
 • เยื่อหุ้มเซลล์จะห่อหุ้มเซลล์ ทำให้แบ่งขอบเขตของเซลล์ เซลล์จึงคงรูปอยู่ได้
 • ควบคุมปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ (เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติของเยื่อเลือกผ่าน)
 • ติดต่อระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเป็นตัวรับสัญญาณเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างภายในเซลล์ หรือเพื่อถ่ายทอดไปยังเซลล์อื่น
 • สามารถเปลี่ยนแปลงไปมีรูปร่างต่าง ๆ สุดแล้วแต่หน้าที่
 • เยื่อหุ้มเซลล์บางชนิด จะยื่นออกเป็นท่อเล็ก ๆ คล้ายนิ้วมือเล็ก ๆ เรียกว่า ไมโครวิลไล (Microvilli) เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ของลำไส้เล็ก เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการดูดซึมอาหาร
 •  เยื่อหุ้มเซลล์บางชนิดจะมีรอยบุ๋มลงไปเป็นแอ่งหรือเป็นถุง (pinocytic vesicle) สำหรับนำน้ำและสารละลายที่มีโมเลกุลใหญ่ซึ่งไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ด้วยวิธีการแพร่ได้ วิธีการนี้เรียกว่า พิโนไซโทซิส (pinocytosis) แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนำอาหาร (ของแข็ง) เข้าสู่เซลล์ โดยการยื่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปโอบรอบอาหารเข้าสู่ภายในเซลล์ได้ (กลายเป็น Food vacuole อยู่ในเซลล์) วิธีการนี้เรียกว่า ฟาโกไซโทซิส เช่นการกินอาหารของเซลล์อะมีบา การกินเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาว

  วิธีพิโนไซโทซิส

  วิธีฟาโกไซโทซิส

ข.ผนังเซลล์ (Cell wall)

1.     ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของผนังเซลล์ สรุปได้ดังนี้

 • เป็นผนังแข็งที่ไม่มีชีวิต ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
 • เซลล์พืชโดยทั่วไป จะมีสารที่ผิวด้นนอกของเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า ผนังเซลล์ (cell wall)
 • ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) เป็นส่วนใหญ่ โมเลกุลของเซลลูโลสจะเรียงขนานซ้อนกันมองดูคล้ายร่างแหที่ซับซ้อน (ดังรูป) นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยสารจำพวกลิกนิน (lignin) คิวติน (cutin) เพคติน (pectin)        ซูเบอริน (suberin) ซึ่งจะแทรกปะปนอยู่กับเซลลูโลส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์พืช

       เซลลูโลส (cellulose) เป็นโพลีเซคาไรด์ที่ประกอบด้วยกลูโคสหลาย ๆ โมเลกุลเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว เซลลูโลสจะเรียงตัวขนานกันและเชื่อมยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน มีลักษณะเป็นกลุ่มเรียกว่า ไมโครไฟบริล (microfibril)
       ลิกนิน (lignin) เป็นสารอินทรีย์ที่ทำให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงในเนื้อเยื่อ หรือเนื้อเยื่อ หรือเนื่อไม้ที่มีอายุน้อยจะมีลิกนินน้อยกว่าที่มีอายุมาก
       คิวติน (cutin)เป็นสารที่พบในชั้นเคลือบผิวที่บริเวณใบ เรียกชั้นนี้ว่า คิวติเคิล (cuticle) คิวตินพบปะปนอยู่กับขี้ผึ้ง ทำให้เนื่อเยื่อส่วนนั้น ๆ มีสีขาวนวล และป้องกันการระเหยของน้ำ
       เพคติน (pectin) เป็นสารที่ช่วยเสริมผนังเซลล์ให้หนา แข็งแรง และยืดหยุ่นได้เล็กน้อย
       ซูเบอริน (suberin) เป็นสารที่มีลักษระคล้ายขี้ผึ้ง ที่ผนังเซลล์ เช่นที่ผนังเซลล์ของไม้คอร์ก

 • ผนังเซลล์จะหนา แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่หักง่าย
 • ถึงแม้ผนังเซลล์จะหนาแต่มักจะยอมให้สารเกือบทุกชนิดผ่านเข้าออกอย่างสะดวก (permable membane) ผนังเซลล์บางแห่งจะมีช่องเล็ก ๆ (plasmodesma pore) เป็นทางสำหรับให้กิ่ง (สายใย) ของไซโทพลาซึมจากเซลล์หนึ่งติดต่อกับกิ่ง (สายใย)ของไซโทพลาซึมของเซลล์ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสาร ระหว่างเซลล์ ซึ่งจะเห็นเป็นแถบเล็ก ๆ ผ่านช่องเล็ก ๆ ของผนังเซลล์เรียก         ไซโทพลาซึมบริเวณนี้ว่าพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata)

2. หน้าที่ของเซลล์ผนัง ที่สำคัญคือ

ผนังเซลล์และพลาสโมเดสมาตาในเซลล์พืช

 • เป็นผนังแข็งห่อหุ้มเซลล์
 • เพิ่มความแข็งแรง และป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช
 • ป้องกันการระเหยของน้ำ

ค.สารเคลือบเซลล์ (Cell Coat )

 • สารเคลือบเซลล์เป็นสารที่สร้างมาจากไซโทพลาซึม เพื่อห่อหุ้มเซลล์อีกชั้หนึ่ง ติดอยู่กับชั้นของเยื่อหุ้มเซลล์
 • เป็นโครงสร้างที่มีความเหนียว แข็งแรง จึงทำให้เซลล์คงรูปร่าง
 • เป็นสารไม่ละลายน้ำ
 • สารเคลือบเซลล์จะช่วยลดการสูญเสียน้ำให้กับเซลล์ และช่วยให้เซลล์ ต่าง ๆ เกาะกลุ่มกัน ซึ่งทำให้เซลล์อยู่รวมเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้ ถ้าสารเคลือบเซลล์ผิดปกติจะมีผลทำให้การทำงานของเซลล์ผิดปกติไปด้วย เช่น มีการแบ่งเซลล์อย่างไม่หยุดยั้ง มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติจนร่างกายควบคุมไม่ได้ เป็นต้น
 • ในเซลล์พืช สารเคลือบเซลล์ได้แก่ ผนังเซลล์ (cell wall) นั่นเอง ซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันและให้ความแข็งแรงแก่เซลล์
 • ส่วนในเซลล์สัตว์ สารที่เคลือบผิวเซลล์เป็นพวกไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ซึ่งเป็นสารประกอบของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต สารเคลือบเซลล์นี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เซลล์   ต่าง ๆ เกาะกลุ่มกันเป็นเนื้อเยื่อ เป็นอวัยวะขึ้นมา ถ้าหากสารเคลือบเซลล์นี้ผิดปกติไปจากเดิม จะเป็นผลทำให้เซลล์นั้นเกิดความผิดปกติขึ้น
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีสารเคลือบเซลล์แตกต่างกัน เช่น
 • เซลล์ของสาหร่ายบางชนิดเช่น ไดอะตอม มีสารเคลือบเซลล์เป็นซิลิกา (silica) ทำให้เซลล์คงรูปร่างได้ และเป็นเงาแวววาว
 • พวกเห็ด รา มีสารเคลือบเซลล์เป็นพวกไคติน (chitin)
 • กระดองปู เปลือกนอกของกุ้งและของแมลง มีสารเคลือบเซลล์เป็นพวกไคติน (chitin)
 • แบคทีเรีย มีสารเคลือบเซลล์ (ผนังเซลล์) ที่มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
   
คัดสรรมาฝากโดย อาร์ม EZ Team
วันที่ 25/08/2548 เวลา 18:34:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 27063 ครั้ง ได้รับการโหวต 105 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 27063 คน ตอบ 27 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 9/6/2552 17:49:21
โดย คุณ เตย
IP : 115.67.74.***
 

ไม่มีเนื้อหาที่น่าสนใจมีแต่เนื้อหาไม่มีรูปภาพ

โพสต์เมื่อ : 9/6/2552 17:49:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 25/4/2552 15:25:38
โดย คุณ yuyu
IP : 125.24.54.***
 

ไม่เห็นมีรูปเลยไม่คอยมีลายละเอียด

โพสต์เมื่อ : 25/4/2552 15:25:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 17/12/2551 20:21:19
โดย คุณ เด็กเรียน(หรอ)
IP : 222.123.63.***
 

รูปไม่ขึ้นเลยอะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 17/12/2551 20:21:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 13/9/2551 15:22:43
โดย คุณ หมู-จืด
IP : 202.149.25.***
 

อยากได้รูป-ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์ค่ะ
ต้องทำรายงานเยอะมากกกกกกกกกกกกเลยค่ะ
เหนื่อยจังเย้ย

โพสต์เมื่อ : 13/9/2551 15:22:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 5/9/2551 0:00:29
โดย คุณ 2212
IP : 202.28.35.***
 

อยากได้รูป

โพสต์เมื่อ : 5/9/2551 0:00:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 19/11/2550 9:35:33
โดย คุณ รักจิระ์ศักดิ์
IP : 58.64.122.***
 

มะเห็นมีรูปอะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 19/11/2550 9:35:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 5/11/2550 10:52:49
โดย คุณ มิล่าandขนมจีน
IP : 124.157.246.***
 โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 10:52:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 8/10/2550 13:25:27
โดย คุณ oehgpHo
IP : 203.172.34.***
 

ขอบคุณค่า เย้ ! มีรายงานปิดเทอมส่งอาจารย์แล้วววววว

โพสต์เมื่อ : 8/10/2550 13:25:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 19/9/2550 21:56:05
โดย คุณ ต้นหลิว
IP : 222.123.78.***
 

เซ็งจิงๆค่ะ ต้องทำงานเรื่องนี่อะค่ะ เศร้าเลย....แง๊ๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 19/9/2550 21:56:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 25/8/2550 21:36:55
โดย คุณ คนที่ถูกอ.สั่งงานหนัก
IP : 203.155.232.***
 

อยากได้เรื่องเซลล์อสุจิ เซลล์ว่านกาบหอย เซลล์ไข่นกกระจอกเทศ จัง
หาข้อมูลให้หน่อยนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2550 21:36:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 25/8/2550 21:36:45
โดย คุณ คนที่ถูกอ.สั่งงานหนัก
IP : 203.155.232.***
 

อยากได้เรื่องเซลล์อสุจิ เซลล์ว่านกาบหอย เซลล์ไข่นกกระจอกเทศ จัง
หาข้อมูลให้หน่อยนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2550 21:36:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 18/8/2550 22:59:00
โดย คุณ 5555
IP : 124.120.133.***
 โพสต์เมื่อ : 18/8/2550 22:59:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 5/8/2550 11:41:47
โดย คุณ สสส
IP : 125.27.30.***
 โพสต์เมื่อ : 5/8/2550 11:41:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 5/8/2550 11:41:44
โดย คุณ สสส
IP : 125.27.30.***
 โพสต์เมื่อ : 5/8/2550 11:41:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 19/7/2550 17:12:27
โดย คุณ amonkan_555@hotmail.com
IP : 203.172.207.***
 

ขอบคุณนะค่ะ..ที่สร้างสรรค์สิ่งDDไว้ให้...

โพสต์เมื่อ : 19/7/2550 17:12:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 15/7/2550 9:41:46
โดย คุณ เจนนี่
IP : 203.113.57.***
 

หาข้อมูลแคปซูล (สารเคลือบเซลล์แบคทีเรีย) ให้หน่อยซิค่ะ

โพสต์เมื่อ : 15/7/2550 9:41:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 28/6/2550 18:44:01
โดย คุณ เด็ก สธ17
IP : 125.26.33.***
 

ดีมากค่ะ

โพสต์เมื่อ : 28/6/2550 18:44:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 8/6/2550 18:45:31
โดย คุณ ตา
IP : 125.24.152.***
 

ดี

โพสต์เมื่อ : 8/6/2550 18:45:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 8/6/2550 18:26:15
โดย คุณ ปด้เกาอท
IP : 125.24.152.***
 

ดีมาก


โพสต์เมื่อ : 8/6/2550 18:26:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 8/3/2550 17:38:10
โดย คุณ ไม่บอก
IP : 124.157.218.***
 

I ควายตูโมโหแล้วนะเฟ้ย

โพสต์เมื่อ : 8/3/2550 17:38:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 1/3/2550 15:29:17
โดย คุณ เด็กเรียน น.ศ.
IP : 203.172.207.***
 

ขอบคุณค่ะ ที่ให้ข้อมุล คราวหลังขอเยอะๆกว่านี้หน่อยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 1/3/2550 15:29:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 21/2/2550 17:02:48
โดย คุณ กองกำลังไม่ทราบฝ่าย
IP : 124.120.162.***
 

ขอบคุณกาบที่ไห้ข้อมูลทำรายงาน

โพสต์เมื่อ : 21/2/2550 17:02:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 13/2/2550 14:53:48
โดย คุณ ธัญสฤทธิ์ อินโท
IP : 58.9.183.***
 โพสต์เมื่อ : 13/2/2550 14:53:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 12/2/2550 20:22:30
โดย คุณ ก
IP : 203.149.16.***
 

ไมค่อยละเอียดนะคะ

โพสต์เมื่อ : 12/2/2550 20:22:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 22/7/2549 12:39:56
โดย คุณ ทรสา
IP : 203.113.46.***
 

กำลังจะสอบกลางภาคพอดี

โพสต์เมื่อ : 22/7/2549 12:39:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/9/2548 9:04:00
โดย คุณ rin_009@chaiyo.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

โห.......ละเอียดมากดีค่ะเพิ่งเรียนผ่านมาไม่นานทบทวนได้สบายๆโพสต์เมื่อ : 29/9/2548 9:04:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 2/9/2548 19:02:00
โดย คุณ watcharin_cherry@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ดีค่า  กำลังเรียนอยู่พอดีเลย  ชอบที่เนื้อหามีความละเอียดดีค่าโพสต์เมื่อ : 2/9/2548 19:02:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 27063 คน ตอบ 27 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด